De-Iure-PL.Org Deutsch-Polnische Gesetze

Prawo cywilne i handlowe

Login

Prawo cywilne i handlowe

Ustawa o postępowaniu wobec dłużnikw alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
z dnia 22 kwietnia 2005

Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 732

Rozdział 1 Przepisy oglne


Ustawa o postępowaniu wobec dłużnikw alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
z dnia 22 kwietnia 2005

Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 732

Rozdział 1 Przepisy oglne


Art. 1

Ustawa określa zasady:

1) postępowania wobec osb zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna;

2) przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osb samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, ktrego egzekucja jest bezskuteczna.

Art. 2

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) bezskuteczności egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku ktrej nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy;

2) dłużniku alimentacyjnym - oznacza to osobę zobowiązaną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, wobec ktrej egzekucja jest bezskuteczna;

3) organie właściwym dłużnika - oznacza to wjta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego;

4) organie właściwym wierzyciela - oznacza to wjta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej;

5) osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, ktrego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli:

a) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisw o świadczeniach rodzinnych,

b) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, ktra przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,

c) jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisw o świadczeniach rodzinnych;

6) wywiadzie środowiskowym - oznacza to rodzinny wywiad środowiskowy, o ktrym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

7) zaliczce alimentacyjnej - oznacza to kwotę wypłaconą przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.


Rozdział 2 Zasady postępowania wobec dłużnikw alimentacyjnychArt. 3

1. W przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego komornik sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania organu właściwego dłużnika o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności.
2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu wszelkie informacje istotne dla skuteczności egzekucji.
3. Organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego informuje sąd o wszelkich przejawach opieszałości komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu.
4. Komornik, nie rzadziej niż co pł roku, przekazuje prezesowi sądu informacje o działaniach podejmowanych w toku postępowań prowadzonych przeciwko osobom zobowiązanym do alimentacji i do zwrotu należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Art. 4

1. W przypadku, o ktrym mowa w art. 3 ust. 1, ośrodek pomocy społecznej, na wniosek organu właściwego dłużnika, przeprowadza wywiad środowiskowy u dłużnika alimentacyjnego.
2. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
1) zwraca się do właściwego urzędu pracy o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
2) występuje, w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej, z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadach robt publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3. W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu, o ktrym mowa w ust. 1, lub odmowy podjęcia prac, o ktrych mowa w ust. 2, lub uchylania się od nich, organ właściwy dłużnika informuje podmiot uprawniony do złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pźn. zm.).
4. Miesięczne koszty związane z organizowaniem pracy wykonywanej przez skazanych, na karę ograniczenia wolności lub grzywnę, wykonywaną w formie pracy społecznie użytecznej, za czyn określony w art. 209 Kodeksu karnego, refundowane są z Funduszu Pracy na zasadach określonych dla robt publicznych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do wysokości nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Art. 5

1. Organ właściwy dłużnika, w przypadku złożenia wniosku, o ktrym mowa w art. 4 ust. 3, kieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
2. Na podstawie wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.
3. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika po stwierdzeniu ustania przyczyn zatrzymania.

Art. 6

1. Organ właściwy wierzyciela po otrzymaniu informacji, o ktrej mowa w art. 4 ust. 3, może wytoczyć powdztwo przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności na podstawie art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z pźn. zm.).
2. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.
3. Organ właściwy wierzyciela może zlecić ośrodkowi pomocy społecznej przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u osb, o ktrych mowa w ust. 1.


Rozdział 3 Zaliczka alimentacyjnaArt. 7

1. Zaliczka alimentacyjna, zwana dalej "zaliczką", przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia.
2. Zaliczka przysługuje, jeżeli dochd rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Art. 8

1. Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego albo rżnicy pomiędzy kwotą odpowiadającą świadczeniu alimentacyjnemu a kwotą wyegzekwowanego w danym miesiącu świadczenia, nie więcej jednak niż:
1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170,00 zł dla osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 120,00 zł dla osoby uprawnionej albo 170,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. W przypadku gdy dochd rodziny nie przekracza 50 % kwoty, o ktrej mowa w art. 7 ust. 2, kwotę zaliczki, o ktrej mowa w ust. 1, zwiększa się do:
1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zł dla osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 250,00 zł dla osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
3. Zaliczka nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:
1) przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
2) zawarła związek małżeński;
3) jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
4. Przy ustalaniu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymywanej zaliczki.
5. Rada gminy może, w drodze uchwały, podwyższyć kwoty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Podwyższenie zaliczek alimentacyjnych finansowane jest ze środkw organu właściwego wierzyciela.
6. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacaną jej zaliczkę lub wydatkują ją niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy wierzyciela może przekazywać należną osobie zaliczkę w całości lub w części w formie rzeczowej. [*]

Art. 9

Przy ustalaniu prawa do zaliczki i jej wysokości:
1) w razie ustalenia łącznej kwoty świadczeń alimentacyjnych dla kilku osb uprawnionych, za kwotę świadczeń alimentacyjnych przysługujących jednej osobie uważa się część łącznej kwoty proporcjonalną do liczby osb, dla ktrych ustalono świadczenia alimentacyjne;
2) w razie ustalenia świadczeń alimentacyjnych więcej niż jednym tytułem egzekucyjnym od rżnych osb, za kwotę świadczeń alimentacyjnych przysługujących jednej osobie uważa się kwotę świadczeń alimentacyjnych przysługujących na podstawie wszystkich tytułw egzekucyjnych.

Art. 10

1. Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w ktrym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego.
2. Ustalenie prawa do zaliczki następuje na wniosek osoby uprawnionej do zaliczki, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego.
3. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 2, składa się za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej.
4. Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym informację o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.
5. Organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu zaliczki na podstawie:
1) wniosku o przyznanie zaliczki;
2) zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych;
3) oświadczenia wnioskodawcy o:
a) spełnianiu warunkw określonych w ustawie, w tym o niewystępowaniu okoliczności, o ktrych mowa w art. 8 ust. 3,
b) przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego;
4) informacji osoby, o ktrej mowa w ust. 2, o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osb zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej, na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
5) innych niezbędnych dokumentw określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych.
6. Prawo do zaliczki ustala się w wysokości, o ktrej mowa w art. 8, na okres zasiłkowy.
7. Organ właściwy wierzyciela po upływie kwartału dokonuje rozliczenia pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym.
8. Wysokość zaliczki w następnym kwartale stanowi rżnicę pomiędzy świadczeniem alimentacyjnym albo kwotami, o ktrych mowa w art. 8, a wysokością wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.

Art. 11

1. Organ właściwy wierzyciela wstrzymuje wypłatę zaliczki:
1) jeżeli osoba uprawniona otrzymuje świadczenia alimentacyjne w pełnej wysokości;
2) w przypadku odmowy udzielenia organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki lub podania informacji nieprawdziwych;
3) w przypadku odmowy udzielenia komornikowi sądowemu przez osobę uprawnioną do zaliczki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub podania informacji nieprawdziwych.
2. W przypadku udzielenia informacji, o ktrych mowa w ust. 1, wznawia się wypłatę zaliczki od miesiąca, w ktrym wpłynęły informacje, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanej zaliczki nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do zaliczki wygasa.
3. Komornik sądowy jest obowiązany udzielić organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki.

Art. 12

1. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5 %.
2. 50 % kwoty, o ktrej mowa w ust. 1, stanowi dochd własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochd budżetu państwa.
3. Organ właściwy wierzyciela przekazuje komornikowi sądowemu decyzję przyznającą zaliczkę.
4. Decyzja stanowi podstawę przekazywania przez komornika sądowego organowi właściwemu wierzyciela kwot wyegzekwowanych od dłużnika pozostałych po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych.
5. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu osobie uprawnionej zaliczki komornik sądowy przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy organu właściwego wierzyciela kwoty wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego, aż do pełnego pokrycia należności.
6. W przypadku gdy w okresie wypłaty zaliczki należność nie zostanie zaspokojona, po zaprzestaniu wypłaty zaliczki komornik sądowy przekazuje organowi właściwemu wierzyciela kwoty ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego, pozostałe po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych.
7. Wniosek osoby uprawnionej do zaliczki o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego nie wywołuje skutkw dla postępowania egzekucyjnego zmierzającego do zaspokojenia należności.

Art. 13

1. Po wydaniu decyzji o przyznaniu zaliczki postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu osoby uprawnionej jest prowadzone w dalszym ciągu według przepisw ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pźn. zm.), z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3-6.
2. Dłużnik alimentacyjny, przeciwko ktremu prowadzona jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych na rzecz osoby uprawnionej, nie może żądać zwolnienia z egzekucji powołując się na zapłacenie świadczeń alimentacyjnych do rąk osoby uprawnionej.


Art. 14

1. Zmiany w wysokości zaliczki na skutek zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego dokonuje się od miesiąca wpływu tytułu egzekucyjnego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne.
2. Zmiany w wysokości zaliczki na skutek zmiany wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego dokonuje się od miesiąca, w ktrym komornik sądowy poinformował organ właściwy wierzyciela o zmianie wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.

Art. 15

Osoba, ktra pobrata nienależnie zaliczkę, jest zobowiązana do jej zwrotu.

Art. 16

Organ właściwy wierzyciela może umorzyć należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek, a także wierzyciela z tytułu nienależnie pobranej zaliczki, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną tych osb.

Art. 17

1. Przyznawanie i wypłata zaliczek jest zadaniem administracji rządowej zleconym gminie.
2. Zaliczki oraz koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne.
3. Koszty obsługi zaliczek wynoszą 3 % wydatkw na zaliczki alimentacyjne.
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzr wniosku o ustalenie prawa do zaliczki oraz odpowiednich zaświadczeń, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji tego zadania.
5. Rada Ministrw określi, w drodze rozporządzenia, sposb sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środkw budżetu państwa oraz budżetw gmin, uwzględniając w szczeglności terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzory tych sprawozdań.
6. Systemy informatyczne stosowane w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie określonym w ustawie stanowią integralne części systemw informatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

Art. 18

1. Kwota, o ktrej mowa w art. 7 ust. 2, oraz wysokość zaliczki podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wynikw badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Datę pierwszej weryfikacji ustala się na dzień 1 września 2006 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o świadczeniach rodzinnych, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą, a także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pźn. zm.).


Rozdział 4 Zmiany w przepisach obowiązujących


Art. 19

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pźn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Art. 20

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z pźn. zm.) w art. 10 4 otrzymuje brzmienie:
" 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.".

Art. 21

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pźn. zm.) w art. 88 1 otrzymuje brzmienie:
" 1. Przy zachowaniu zasad określonych w art. 87 potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje rwnież bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadkw gdy:
1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, ktra może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych,
2) wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.".

Art. 22

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pźn. zm.) w art. 21 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8) świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisw o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz zasiłki porodowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisw,".

Art. 23

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pźn. zm.) art. 209 otrzymuje brzmienie:
"Art. 209. 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu udzielającego odpowiedniego świadczenia rodzinnego albo zaliczki alimentacyjnej.
3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenie rodzinne albo zaliczkę alimentacyjną, ściganie odbywa się z urzędu.".

Art. 24

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z pźn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 55 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:
"5) dłużnikw, o ktrych mowa w art. 1086 4 Kodeksu postępowania cywilnego.";
2) w art. 57 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) podstawę wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy upadłościowej lub postępowania o wyjawienie majątku w trybie przepisw Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym; w sprawie dłużnikw, ktrzy nie zaspokoili wierzycieli, oraz w sprawach dłużnikw, o ktrych mowa w art. 1086 4 Kodeksu postępowania cywilnego - oznaczenie tytułu wykonawczego i wierzyciela oraz kwotę wierzytelności - w przypadku wierzytelności pieniężnych lub opis wierzytelności -w przypadku wierzytelności niepieniężnych; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z oznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego,".

Art. 25

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 i Nr 85, poz. 727) w art. 299:
a) w 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
"9) wjtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych lub zaliczek alimentacyjnych;".
b) 4 otrzymuje brzmienie:
" 4. Informacje o numerach rachunkw bankowych posiadanych przez podatnikw mogą być udostępniane:
1) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
2) komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym;
3) wjtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych lub zaliczek alimentacyjnych.".

Art. 26

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z pźn. zm.) w art. 6:
a) ust. 2b otrzymuje brzmienie:
"2b. Wjt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisw.",
b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:
"2c. Wjt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli przyznał osobie świadczenie pielęgnacyjne, może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.".

Art. 27

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pźn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktw prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisw.]


Rozdział 5 Przepisy końcowe


Art. 28

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o ktrej mowa w art. 27 niniejszej ustawy, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisw wykonawczych.

Art. 29

1. Osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, ktrego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jednego roku, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o rozwd albo separację i spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie.
2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, do składu rodziny nie wlicza się małżonka zobowiązanego przez sąd do alimentacji.

Art. 30

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 27 pkt 28, ktry wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 2004 r;
2) art. 27 pkt 23, ktry wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.;
3) art. 7-18, art. 26 lit. a, art. 27 pkt 1, pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, j, pkt 3-9, 10, 11, 13, 17, 18, 25, 26, 29, 30 oraz art. 28, ktre wchodzą w życie z dniem 1 września 2005 r.;
4) art. 26 lit. b, ktry wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 732
stan prawny na dzień 7 marca 2006 roku