De-Iure-PL.Org Deutsch-Polnische Gesetze

Prawo cywilne i handlowe

Login

Prawo cywilne i handlowe

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
z dnia 29 lipca 2005

Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493

Treść

Gesamttext polnisch
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
z dnia 29 lipca 2005

Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493

TreśćGesamttext polnisch
Art. 1-17

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutkw przemocy w rodzinie stanowi się, co następuje:

Art. 1
Ustawa określa:
1) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) zasady postępowania wobec osb dotkniętych przemocą w rodzinie;
3) zasady postępowania wobec osb stosujących przemoc w rodzinie.

Art. 2
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) członku rodziny - należy przez to rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pźn. zm.), a także inną osobę wsplnie zamieszkującą lub gospodarującą;
2) przemocy w rodzinie - należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osb wymienionych w pkt 1, w szczeglności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osb dotkniętych przemocą.

Art. 3
Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się pomocy, w szczeglności w formie:
1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego;
2) interwencji kryzysowej i wsparcia;
3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wsplnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną;
4) zapewnienia, na żądanie osoby dotkniętej przemocą, bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Art. 4
Wobec osb stosujących przemoc w rodzinie stosuje się przewidziane w niniejszej ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Art. 5
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegłowe kierunki prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, uwzględniając konieczność dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy.

Art. 6
1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z pźn. zm.) lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z pźn. zm.), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
2. Do zadań własnych gminy należy w szczeglności:
1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) opracowywanie i realizacja programw ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
4) prowadzenie gminnych ośrodkw wsparcia.
3. Do zadań własnych powiatu należy w szczeglności:
1) tworzenie i prowadzenie ośrodkw wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie ośrodkw interwencji kryzysowej.
4. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczeglności:
1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodkw wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
2) opracowywanie i realizacja programw korekcyjno-edukacyjnych dla osb stosujących przemoc w rodzinie.
5. Środki na realizację i obsługę zadań, o ktrych mowa w ust. 4, zapewni budżet państwa.
6. Do zadań własnych samorządu wojewdztwa należy w szczeglności:
1) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) opracowywanie programw ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programw korekcyjno-edukacyjnych dla osb stosujących przemoc w rodzinie;
3) organizowanie szkoleń dla osb realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Art. 7
Do zadań wojewody należy w szczeglności:
1) opracowywanie materiałw instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osb realizujących te zadania;
2) monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie.

Art. 8
Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy w szczeglności:
1) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie;
2) organizowanie akcji promujących podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutkw przemocy w rodzinie;
3) monitorowanie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, o ktrym mowa w art. 10

Art. 9
1. Organy administracji rządowej i samorządowej wspłdziałają z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutkw przemocy w rodzinie.
2. Organy administracji rządowej i samorządowej mogą zlecać realizację zadań określonych w ustawie w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej albo w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pźn. zm.).

Art. 10
W celu tworzenia warunkw do bardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rada Ministrw przyjmie Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, określający szczegłowe działania w zakresie:
1) zapewnienia ochrony i udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą;
2) oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych na osoby stosujące przemoc;
3) podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutkw przemocy w rodzinie.

Art. 11
Rada Ministrw składa corocznie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do 30 czerwca, sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Art. 12
Osoby, ktre w związku z wykonywaniem swoich obowiązkw służbowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członkw rodziny, powinny niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora.

Art. 13
Umarzając warunkowo postępowanie karne wobec sprawcy przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny albo zawieszając wykonanie kary za takie przestępstwo, sąd, nakładając obowiązek, o ktrym mowa w art. 72 1 pkt 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, określa sposb kontaktu skazanego z pokrzywdzonym lub może zakazać zbliżania się skazanego do pokrzywdzonego w określonych okolicznościach.

Art. 14
1. Jeżeli zachodzą przesłanki dla zastosowania tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego o przestępstwo, o ktrym mowa w art. 13, sąd może zamiast tymczasowego aresztowania zastosować dozr Policji, pod warunkiem że oskarżony opuści lokal zajmowany wsplnie z pokrzywdzonym, w wyznaczonym przez sąd terminie, i określi miejsce pobytu.
2. W razie opuszczenia lokalu, o ktrym mowa w ust. 1, ograniczenie przewidziane w art. 275 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z pźn. zm.) może także polegać na powstrzymywaniu się od kontaktu z pokrzywdzonym w określony sposb.

Art. 15
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pźn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktw prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisw.]

Art. 16
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z pźn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktw prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisw.]

Art. 17
Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6 ust. 4 i 5, ktry wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.