De-Iure-PL.Org Deutsch-Polnische Gesetze

Prawo administracyjne

Login

Prawo administracyjne

Ustawa Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003

Ustawa Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 Dz.U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188 ostanie zmiany: 18 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 69, poz. 627; 16 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 171, poz. 1800; 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808; 29 grudnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 267, poz. 2258; 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708; 22 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 191, poz. 1413;

Rozdział 1 Przepisy oglne


Ustawa Prawo pocztowe
z dnia 12 czerwca 2003


Ustawa Prawo pocztowe
z dnia 12 czerwca 2003
Dz.U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188ostanie zmiany:
18 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 69, poz. 627;

16 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 171, poz. 1800;

2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

29 grudnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 267, poz. 2258;

9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

22 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 191, poz. 1413;


Rozdział 1

Przepisy oglneGesamttext polnisch
Art. 1-5


Art. 1
Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym, zwanej dalej "działalnością pocztową".

Art. 2
1. Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe:
1) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek oraz drukw nieopatrzonych adresem, zwanych dalej "drukami bezadresowymi";
2) prowadzenie punktw wymiany umożliwiających przyjęcie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktw;
3) realizowanie przekazw pocztowych.
2. Nie stanowi usługi pocztowej:
1) przemieszczanie i doręczanie własnych przesyłek, jeżeli jest wykonywane bez udziału osb trzecich;
2) przemieszczanie i doręczanie dokumentw dotyczących towarw przemieszczanych wraz z nimi;
3) przewz rzeczy innych niż korespondencja, wykonywany na podstawie odrębnych przepisw;
4) wzajemna nieodpłatna wymiana korespondencji, dokonywana wyłącznie przez wymieniające się podmioty;
5) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek przez pocztę specjalną ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
6) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek przez pocztę Ministra Obrony Narodowej - wojskową pocztę polową.

Art. 3
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) adres - oznaczenie adresata przesyłki lub kwoty przekazu pocztowego oraz miejsca doręczenia wskazanego przez nadawcę;
2) adresat - podmiot określony przez nadawcę jako odbiorca przesyłki lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym;
3) agent - przedsiębiorcę pośredniczącego w zawieraniu umw o świadczenie usług pocztowych na rzecz operatora, zawierającego takie umowy w imieniu operatora;
4) agent pocztowy - agenta, o ktrym mowa w pkt 3, działającego w imieniu lub na rzecz operatora publicznego;
5) doręczenie - wydanie przesyłki lub wypłacenie kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym adresatowi, a w przypadkach określonych prawem także innej osobie, lub przekazanie druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie usługi pocztowej;
6) druk - informację pisemną lub graficzną, zwielokrotnioną za pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwaloną na papierze albo innym materiale używanym w drukarstwie, w tym książkę, katalog, dziennik lub czasopismo;
7) międzynarodowe przepisy pocztowe - ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, umowy międzynarodowe zawarte w sposb dopuszczony przez prawo międzynarodowe dotyczące świadczenia usług pocztowych oraz wiążące regulaminy wykonawcze Światowego Związku Pocztowego;
8) nadanie - polecenie doręczenia przesyłki lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym oraz przekazania druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie usługi pocztowej;
9) nadanie na poste restante - polecenie doręczenia przesyłki lub wypłacenia adresatowi kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym wyłącznie w placwce operatora, wskazanej przez nadawcę jako miejsce doręczenia;
10) nadawca - podmiot, ktry zawarł umowę o świadczenie usług pocztowych;
11) operator - przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej;
12) operator publiczny - operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych;
13) paczka pocztowa - przesyłkę rejestrowaną zawierającą rzeczy, przyjętą przez operatora publicznego w celu przemieszczenia i doręczenia;
14) placwka operatora - jednostkę organizacyjną operatora, agenta lub agenta pocztowego, w ktrej nadawca może zawrzeć umowę o świadczenie usług pocztowych lub ktra doręcza adresatom przesyłki lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora miejsce, w ktrym można zawrzeć umowę o świadczenie usług pocztowych lub odebrać przesyłkę lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym;
15) przekaz pocztowy - polecenie doręczenia adresatowi określonej kwoty pieniężnej przez operatora publicznego;
16) przesyłka - rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub przyjęte przez operatora w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi;
17) przesyłka dla ociemniałych - przesyłkę o masie do 7.000 g, zawierającą korespondencję lub druki, w ktrych informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadaną w sposb umożliwiający sprawdzenie zawartości;
18) przesyłka listowa - przesyłkę niebędącą paczką pocztową;
19) przesyłka polecona - przesyłkę rejestrowaną będącą przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposb zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem;
20) przesyłka rejestrowana - przesyłkę przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną za pokwitowaniem odbioru;
21) przesyłka reklamowa - przesyłkę zawierającą wyłącznie materiał reklamowy, marketingowy lub promocyjny, wysyłaną jednorazowo do co najmniej 20 adresatw, z identyczną zawartością i identyczną treścią, rżniącą się jedynie danymi identyfikacyjnymi adresata niezmieniającymi treści przekazywanej informacji, a w szczeglności nazwiskiem, adresem lub innymi danymi zmiennymi;
22) przesyłka z korespondencją - informację utrwaloną na dowolnym nośniku fizycznym, w tym utrwaloną pismem wypukłym, opatrzoną przez nadawcę adresem, z wyłączeniem książek, katalogw, dziennikw i czasopism;
23) przesyłka z zadeklarowaną wartością - przesyłkę rejestrowaną, za ktrej utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę;
24) realizowanie przekazu pocztowego - przyjęcie przekazu pocztowego, jego przemieszczenie lub przesłanie oraz doręczenie adresatowi określonej w nim kwoty pieniężnej;
25) powszechne usługi pocztowe - usługi polegające na:
a) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu:
- przesyłek listowych do 2.000 g, w tym przesyłek poleconych i przesyłek z zadeklarowaną wartością,
- paczek pocztowych do 10.000 g, w tym z zadeklarowaną wartością,
- przesyłek dla ociemniałych,
b) doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych do 20.000 g,
c) realizowaniu przekazw pocztowych
- świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposb jednolity w porwnywalnych warunkach i po przystępnych cenach, z zachowaniem wymaganej prawem jakości oraz z zapewnieniem co najmniej jednego oprżniania nadawczej skrzynki pocztowej i doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu;
26) wymiana dokumentw - oferowanie środkw łącznie z udostępnianiem pomieszczeń umożliwiających doręczanie własnych przesyłek w drodze wzajemnej wymiany przesyłek pomiędzy użytkownikami korzystającymi z tej usługi, jak rwnież przewożenie przez stronę trzecią.

Art. 4
Do świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy ustawy, jeżeli międzynarodowe przepisy pocztowe nie stanowią inaczej.

Art. 5
Zadania z zakresu działalności pocztowej, określone dla zarządw pocztowych lub administracji pocztowych w międzynarodowych przepisach pocztowych, wykonuje państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska", zwane dalej "Pocztą Polską".Rozdział 2

Uprawnienia do wykonywania działalności pocztowejArt. 6-20a


Art. 6
1. Wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek:
1) przesyłek dla ociemniałych,
2) z korespondencją do 2.000 g, z wyłączeniem:
a) przesyłek, o ktrych mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 2 i 4,
b) przesyłek przyjmowanych, przemieszczanych i doręczanych w sposb inny niż określony dla powszechnych usług pocztowych
- wymaga zezwolenia na wykonywanie działalności pocztowej, zwanego dalej "zezwoleniem", jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Wykonywanie działalności pocztowej niewymagającej zezwolenia jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i podlega wpisowi do rejestru operatorw pocztowych, zwanego dalej "rejestrem", na podstawie pisemnego wniosku.
3. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu drukw bezadresowych.
4. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność wykonywana przez agenta lub agenta pocztowego na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z operatorem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
5. Przepisw ust. 1 i 2 nie stosuje się do wykonywania działalności pocztowej przez operatora publicznego w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych, o ktrych mowa w art. 46.

Art. 7
Wydanie, odmowa wydania lub cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji.

Art. 8
Organem właściwym w sprawach zezwoleń oraz wpisu do rejestru jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej "Prezesem UKE".

Art. 9
1. Zezwolenie wydaje się na pisemny wniosek, ktry zawiera:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu;
2) numer w rejestrze przedsiębiorcw albo w innym właściwym rejestrze lub w ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) określenie zakresu wnioskowanej działalności pocztowej oraz sposobu jej realizacji;
4) określenie obszaru, na ktrym będzie wykonywana działalność pocztowa, wyznaczonego jednym lub więcej wojewdztwem, z określeniem planowanej gęstości sieci w poszczeglnym wojewdztwie;
5) wnioskowany okres wykonywania działalności pocztowej objętej zezwoleniem.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorcw albo z innego właściwego rejestru lub z ewidencji działalności gospodarczej;
2) aktualny odpis zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
3) w przypadku spłek handlowych:
a) listę członkw zarządu, prokurentw oraz członkw organu nadzoru,
b) listę akcjonariuszy posiadających nie mniej niż 5 % akcji imiennych albo listę wsplnikw,
c) informację o dacie i miejscu urodzenia, imionach rodzicw, nazwisku rodowym matki, miejscu zamieszkania lub zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numerze PESEL osb, o ktrych mowa w lit. a i b, a w przypadku cudzoziemcw - informację o numerze paszportu oraz numerze wizy lub karty pobytu,
d) informację w zakresie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym w odniesieniu do osb, o ktrych mowa w lit. a i b;
4) w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną oraz osb kierujących działalnością przedsiębiorcy niebędącego spłką handlową:
a) informację o dacie i miejscu urodzenia, imionach rodzicw, nazwisku rodowym matki, miejscu zamieszkania, numerze PESEL, a w przypadku cudzoziemcw - informację o ewentualnym miejscu zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o numerze paszportu, a także o numerze wizy lub karty pobytu,
b) informację w zakresie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym;
5) regulamin świadczenia usług pocztowych objętych wnioskiem;
6) opis sposobu świadczenia usługi pocztowej z uwzględnieniem wymogw, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.

Art. 10
1. Zezwolenie wydaje się po stwierdzeniu, że:
1) przedsiębiorca spełnia następujące wymogi:
a) zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej, o ktrej mowa w art. 39 ust. 1,
b) określił przejrzyste i niedyskryminujące warunki postępowania reklamacyjnego,
c) posiada odpowiednią do rozmiarw planowanej działalności bazę organizacyjno-techniczną;
2) przedsiębiorca będący osobą fizyczną, wsplnicy spłek osobowych, członkowie zarządw spłek kapitałowych i osoby kierujące działalnością pozostałych przedsiębiorcw nie byli karani za umyślne przestępstwo przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentw, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
4) przedsiębiorca złożył dokumenty, o ktrych mowa w art. 9 ust. 2, poświadczające, że spełnia on wymogi wykonywania działalności objętej wnioskiem;
5) wykonywanie działalności objętej zezwoleniem nie zagraża obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
2. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Prezes UKE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia warunki określone w ust. 1, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
3. Stwierdzenie spełnienia warunku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 5, następuje po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Opinia nie wymaga uzasadnienia, jeżeli naruszałoby to przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155).

Art. 11
Zezwolenia wydaje się na czas oznaczony, nie krtszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 25 lat.

Art. 12
W zezwoleniu określa się:
1) uprawnionego przedsiębiorcę oraz jego siedzibę i adres;
2) zakres działalności pocztowej objętej zezwoleniem;
3) obszar, na ktrym będzie wykonywana działalność pocztowa objęta zezwoleniem;
4) okres ważności zezwolenia.

Art. 13
1. Prezes UKE cofa zezwolenie, jeżeli:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
2) działalność objęta zezwoleniem jest wykonywana w sposb sprzeczny z przepisami ustawy, w szczeglności w zakresie usług zastrzeżonych;
3) wykonywanie działalności objętej zezwoleniem zagraża obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu;
4) przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu;
5) przedsiębiorca nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność objętą zezwoleniem, w terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Prezes UKE może cofnąć zezwolenie, ograniczyć zakres lub obszar działalności, jeżeli:
1) przedsiębiorca posiadający zezwolenie nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zezwolenia, pomimo wezwania Prezesa UKE do jej podjęcia, lub zaprzestał jej wykonywania;
2) ogłoszono upadłość lub otwarto likwidację przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.
3. Z wyjątkiem przypadkw niecierpiących zwłoki oraz zdarzeń nieodwracalnych, decyzja o cofnięciu zezwolenia albo o ograniczeniu obszaru działalności może być podjęta po bezskutecznym wezwaniu operatora do usunięcia przyczyn uzasadniających wydanie takiej decyzji.
4. Cofnięcie zezwolenia z przyczyn, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3, następuje na wniosek Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w zakresie ich właściwości. Wniosek ten nie wymaga uzasadnienia, jeżeli naruszałoby to przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Art. 14
W przypadku cofnięcia zezwolenia może być ono ponownie wydane nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w ktrym decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna.

Art. 14a e
Działalność pocztową w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru może wykonywać przedsiębiorca, ktry:
1) zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej, o ktrej mowa w art. 39 ust. 1;
2) zapewnia bezpieczeństwo przesyłek na poszczeglnych etapach świadczenia usługi w zakresie, o ktrym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 5;
3) określa w regulaminie świadczenia usług okoliczności uznania usługi pocztowej za niewykonaną lub nienależycie wykonaną oraz przejrzyste i niedyskryminujące warunki postępowania reklamacyjnego i rozpatrywania skarg;
4) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentw, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub umyślne przestępstwo skarbowe - dotyczy to osb fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub osb kierujących działalnością osb prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, ktrym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
5) zapewnia, że wykonywanie działalności objętej wpisem do rejestru nie zagraża obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Art. 15
1. Wniosek o wpis do rejestru zawiera następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2) oznaczenie formy prawnej i numer w rejestrze przedsiębiorcw albo w innym właściwym rejestrze lub w ewidencji działalności gospodarczej;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie zakresu zamierzonej działalności pocztowej;
5) obszar, na ktrym będzie wykonywana działalność pocztowa.
2. Wraz z wnioskiem, o ktrym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru operatorw pocztowych są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru operatorw pocztowych, określone w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe.".
3. Oświadczenie powinno rwnież zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać, przez okres wykonywanej działalności pocztowej, wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia warunkw wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu do rejestru.

Art. 16
(uchylony).

Art. 17
1. Operator pocztowy wykonujący działalność pocztową jest obowiązany zgłosić do Prezesa UKE:
1) w przypadku działalności objętej zezwoleniem - zmiany danych, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 lit. a i b,
2) w przypadku działalności objętej wpisem do rejestru - zmiany danych, o ktrych mowa w art. 15 ust. 1
- w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
2. Operator wykonujący działalność pocztową na podstawie udzielonego zezwolenia lub wpisu do rejestru jest obowiązany zgłosić do Prezesa UKE fakt zawieszenia albo zakończenia działalności pocztowej w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo zakończenia tej działalności.

Art. 18
Do rozszerzenia zakresu lub obszaru działalności objętej zezwoleniem lub wpisem do rejestru stosuje się odpowiednio przepisy art. 9-12 lub art. 15.

Art. 19
Uprawnienia z tytułu wydanego przedsiębiorcy zezwolenia, jak rwnież uprawnienia wynikające z dokonanego wpisu do rejestru nie przechodzą na podmioty powstałe w wyniku jego podziału albo łączenia się z innymi podmiotami.

Art. 20
1. Prezes UKE prowadzi rejestr obejmujący:
1) oznaczenie operatora, jego siedziby i adresu;
2) numer w rejestrze przedsiębiorcw albo w innym właściwym rejestrze lub w ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) zakres wykonywanej działalności pocztowej z uwzględnieniem podziału określonego w art. 6 ust. 1 i 2;
4) w przypadku operatorw wykonujących działalność objętą zezwoleniem - okres ważności zezwolenia;
5) obszar wykonywanej działalności pocztowej;
6) informacje o zmianie danych, o ktrych mowa w pkt 1-5, jak rwnież o fakcie zawieszenia albo zakończenia wykonywania działalności pocztowej.
2. Rejestr składa się z dwch części:
1) rejestru zezwoleń, o ktrych mowa w art. 6 ust. 1;
2) rejestru działalności pocztowej niewymagającej zezwolenia, o ktrej mowa w art. 6 ust. 2.
3. Rejestr jest jawny.
4. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.
5. Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od daty wydania zezwolenia lub daty wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem, o ktrym mowa w art. 15 ust. 2.
6. Prezes UKE dokonuje zmiany danych objętych rejestrem, o ktrych mowa w art. 15 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia o zmianie danych.

Art. 20a
W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do działalności pocztowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.Rozdział 3

Świadczenie usług pocztowychArt. 21-45


Art. 21
1. Świadczenie usług pocztowych odbywa się na podstawie umw o świadczenie usług pocztowych.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej następuje w szczeglności przez:
1) przyjęcie przez operatora przesyłki do przemieszczenia i doręczenia;
2) wrzucenie przesyłki listowej, z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych oraz podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych, do nadawczej skrzynki pocztowej operatora;
3) przyjęcie przekazu pocztowego.

Art. 22
1. Operator odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej albo może odstąpić od jej wykonania, jeżeli:
1) nie są spełnione wymagania dotyczące świadczenia usług pocztowych określone w ustawie lub w przepisach wydanych na jej podstawie, a także w regulaminach wykonywania usług pocztowych;
2) zawartość lub opakowanie przesyłki naraża osoby trzecie lub operatora na szkodę;
3) na opakowaniu przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo lub znaki opłaty pocztowej niespełniające wymagań określonych w ustawie;
4) usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym zezwoleniem lub wpisem do rejestru;
5) przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki jest zabronione na podstawie odrębnych przepisw.
2. Operator może ponadto:
1) odmwić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka nie spełnia określonych przez operatora warunkw wymaganych do zawarcia umowy;
2) odstąpić od wykonania usługi pocztowej po zawarciu umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka nie spełnia warunkw określonych w umowie.
3. W przypadku odmowy zawarcia umowy lub jednostronnego odstąpienia przez operatora od umowy o świadczenie usługi pocztowej z przyczyn określonych w ust. 1 i 2, przyjętą przesyłkę zwraca się nadawcy na jego koszt. Zwrotowi podlega także pobrana opłata za wykonanie usługi.
4. Do zwrotu przesyłki, o ktrym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27 i 38.

Art. 23
1. Nadawca może przed doręczeniem przesyłki rejestrowanej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym:
1) odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej;
2) żądać zmiany adresata lub miejsca doręczenia.
2. Operator może żądać od nadawcy uiszczenia opłat za czynności wykonane przez operatora w związku z odstąpieniem przez nadawcę od umowy o świadczenie usługi pocztowej albo realizacją zmian, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 24
1. Operator, z zastrzeżeniem art. 49, określa w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych warunki wykonywania i korzystania z usług pocztowych, a w szczeglności okoliczności uzasadniające uznanie usługi pocztowej za niewykonaną, sposb postępowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej oraz terminy, po upływie ktrych uważa się niedoręczoną przesyłkę za utraconą, a także szczegłowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Regulamin, o ktrym mowa w ust. 1, podawany jest do publicznej wiadomości w sposb zwyczajowo przyjęty lub stanowi nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej, gdy wynika to z właściwości zawieranej umowy.

Art. 25
1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie przesyłki może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia operatora, operator może zażądać jej otwarcia przez nadawcę, a w przypadku gdy wezwanie nadawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt w sposb zapewniający bezpieczeństwo obrotu pocztowego.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, operator powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

Art. 26
1. Przesyłkę lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym, z zastrzeżeniem ust. 2-6, doręcza się adresatowi pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej.
2. Przesyłka, jeżeli nie jest nadana na poste restante, może być także wydana ze skutkiem doręczenia:
1) adresatowi:
a) do jego oddawczej skrzynki pocztowej,
b) w placwce operatora, jeżeli podczas prby doręczenia przesyłki adresat był nieobecny pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej albo doręczenie za pomocą oddawczej skrzynki pocztowej nie jest możliwe,
c) w miejscu uzgodnionym przez adresata z operatorem;
2) przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pełnomocnikowi adresata:
a) pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej,
b) w placwce operatora;
3) osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem, jeżeli adresat nie złożył w placwce operatora zastrzeżenia w zakresie doręczenia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego:
a) pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej,
b) w placwce operatora;
4) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w urzędzie organu władzy publicznej, o ktrym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, jeżeli adresatem przesyłki jest dany organ władzy publicznej;
5) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w podmiotach będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli adresatem przesyłki jest:
a) dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
b) niebędąca członkiem organu zarządzającego albo pracownikiem danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba fizyczna w niej przebywająca;
6) kierownikowi jednostki lub osobie fizycznej przez niego upoważnionej, jeżeli adresatem przesyłki jest osoba fizyczna przebywająca w jednostce, w ktrej ze względu na charakter tej jednostki lub powszechnie uznawany zwyczaj doręczenie przesyłki adresatowi jest znacznie utrudnione lub niemożliwe.
3. Przepisy ust. 2 nie naruszają przepisw innych ustaw dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń.
4. Na pisemny wniosek adresata, złożony w odpowiedniej placwce operatora, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną może być doręczana w sposb, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a.
5. Do doręczenia kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, z wyłączeniem przekazw nadanych na poste restante, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2-6.
6. Do doręczenia przesyłki rejestrowanej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym w przypadku śmierci adresata stosuje się odpowiednio przepisy art. 27 lub 29.

Art. 27
1. Przesyłkę, ktrej nie można doręczyć adresatowi, operator zwraca nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem przesyłki operator może żądać uiszczenia opłaty.
2. Przesyłka, ktrej nie można doręczyć adresatowi ani zwrcić nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, zwana dalej "przesyłką niedoręczalną", może zostać otwarta przez operatora w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrcenie nadawcy.
3. Jako przesyłkę niedoręczalną traktuje się także przesyłkę nieopłaconą lub opłaconą w kwocie niższej niż należna, jeżeli nadawca lub adresat odmwi uiszczenia opłaty lub rżnicy w opłacie. Do zawartości tej przesyłki stosuje się odpowiednio przepisy ust. 10.
4. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej następuje niezwłocznie, chyba że umowa o świadczenie usługi pocztowej przewiduje inny termin.
5. Operator wyznacza jednostkę organizacyjną, w ktrej będą dokonywane czynności związane z otwieraniem przesyłek i ustalaniem danych umożliwiających ich doręczenie albo zwrcenie nadawcy.
6. Otwarcia przesyłki niedoręczalnej dokonuje komisja w składzie co najmniej 3 osb, powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, o ktrej mowa w ust. 5, spośrd pracownikw tej jednostki.
7. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej powinno być dokonane w sposb zapewniający jak najmniejsze uszkodzenie jej opakowania.
8. Po otwarciu przesyłki komisja dokonuje sprawdzenia, czy na wewnętrznej stronie opakowania nie został umieszczony adres nadawcy lub adresata, a w przypadku ich braku komisja dokonuje oględzin zawartości przesyłki.
9. W przypadku ustalenia przez komisję w trakcie czynności, o ktrych mowa w ust. 7 i 8, adresu nadawcy lub adresata, przesyłka po odpowiednim zabezpieczeniu i umieszczeniu adnotacji na opakowaniu o komisyjnym jej otwarciu jest doręczana przez operatora lub zwracana nadawcy.
10. W przypadku gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej nie umożliwi jej doręczenia lub zwrcenia nadawcy albo nadawca odmwi przyjęcia zwrconej przesyłki:
1) korespondencja stanowiąca przesyłkę zostaje zniszczona przez operatora w sposb uniemożliwiający odtworzenie informacji zawartej w przesyłce i na jej opakowaniu nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia otwarcia przesyłki;
2) do zawartości przesyłki innej niż korespondencja stosuje się odpowiednio przepisy art. 183, 184 i 187 Kodeksu cywilnego.

Art. 28
Zakazane jest nadawanie, przyjmowanie do przemieszczania i doręczania przez operatora rzeczy pochodzących od rżnych nadawcw skierowanych do rżnych adresatw, jeżeli są nadane w jednej przesyłce.

Art. 29
Kwotę przekazu pocztowego, ktrej nie można doręczyć adresatowi, zwraca się nadawcy, a w przypadku gdy jest to niemożliwe z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy stosuje się odpowiednio przepisy art. 184 i 187 Kodeksu cywilnego.

Art. 30
1. Operator ustala wysokość oraz sposb uiszczania opłat za usługi pocztowe, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie. Wysokość opłat może być uzależniona w szczeglności od rodzaju, masy lub terminw doręczenia przesyłki.
2. Przesyłka będąca przesyłką dla ociemniałych nadana przez:
1) osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, zwaną dalej "osobą niewidomą lub ociemniałą", i adresowana do biblioteki lub organizacji osb niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, ktrych celem statutowym jest działanie na rzecz osb niewidomych lub ociemniałych,
2) bibliotekę, organizację osb niewidomych lub ociemniałych bądź organizacje, ktrych celem statutowym jest działanie na rzecz osb niewidomych lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej,
3) osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowaną do tej osoby zawierającą wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym
- jest zwolniona od opłaty pocztowej za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego rodzaju i tej samej masy, ustalonej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego, o ktrym mowa w art. 51 ust. 4. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej.
3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansw publicznych, określą, w drodze rozporządzenia, wykaz bibliotek, organizacji osb niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, ktrych celem statutowym jest działanie na rzecz osb niewidomych lub ociemniałych, o ktrych mowa w ust. 2, kierując się zasadą zapewnienia jak najszerszego i rwnoprawnego dostępu osb niewidomych i ociemniałych do dbr kultury.

Art. 31
1. Operatorzy mogą stosować własne znaki służące do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej:
1) zawierające informacje:
a) umożliwiające identyfikację operatora,
b) o wysokości opłaty pobranej za wykonanie usługi pocztowej
- zwane dalej "znakami opłaty pocztowej";
2) zawierające informacje:
a) umożliwiające identyfikację operatora,
b) umożliwiające identyfikację umowy o świadczenie usługi pocztowej zawartej między operatorem a podmiotem, na rzecz ktrego jest wykonywana usługa
- zwane dalej "oznaczeniami".
2. Operatorzy stosują znaki opłaty pocztowej lub oznaczenia w przypadku świadczenia usług pocztowych na zasadach określonych w art. 47 ust. 2.
3. Znakami służącymi do potwierdzenia opłacenia usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską są:
1) znaki opłaty pocztowej emitowane przez Pocztę Polską jako samodzielne znaki opatrzone napisem zawierającym użyte w dowolnym przypadku wyrazy: "Polska", "Rzeczpospolita Polska" lub "Poczta", zwane dalej "znaczkami pocztowymi";
2) znaki opłaty pocztowej inne niż znaczki pocztowe, określone przez Pocztę Polską;
3) oznaczenia określone przez Pocztę Polską.
4. Wzory znakw opłaty pocztowej, z wyłączeniem znakw, o ktrych mowa w ust. 3, podlegają zgłoszeniu Prezesowi UKE, ktry prowadzi ich wykaz. Wykaz znakw opłaty pocztowej jest jawny.
5. Prezes UKE odmawia, w drodze decyzji, umieszczenia wzoru znaku opłaty pocztowej w wykazie, o ktrym mowa w ust. 4, jeżeli:
1) zawarte na znaku napisy, wizerunki lub inne znaki graficzne naruszają dobra podlegające ochronie prawnej;
2) znak jest opatrzony napisem zawierającym wyrazy, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 1;
3) znak nie spełnia wymagań określonych w ustawie.
6. Stosowanie znaku opłaty pocztowej objętej decyzją, o ktrej mowa w ust. 5, jest zabronione.
7. Znaczkom pocztowym przysługuje ochrona przewidziana w przepisach Kodeksu karnego dla urzędowych znakw wartościowych, zaś innym znakom i oznaczeniom służącym do potwierdzania opłacenia usługi pocztowej, ochrona przewidziana w przepisach Kodeksu karnego dla dokumentw.

Art. 32
1. Poczcie Polskiej przysługuje wyłączne prawo emisji i wycofywania z obiegu:
1) znaczkw pocztowych;
2) kartek pocztowych w postaci pojedynczych kart wykonanych ze sztywnego papieru z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej opatrzonym napisem zawierającym wyrazy, o ktrych mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1;
3) kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej opatrzonym napisem zawierającym wyrazy, o ktrych mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1.
2. Poczta Polska jest obowiązana do emisji znaczkw pocztowych zgodnie z rocznym planem emisji znaczkw pocztowych.
3. Osoby fizyczne i osoby prawne mają prawo zgłaszania Poczcie Polskiej tematw do planu emisji znaczkw pocztowych w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku z dwuletnim wyprzedzeniem w stosunku do terminu, o ktrym mowa w ust. 6.
4. Poczta Polska rozpatruje zgłaszane tematy i wybiera spośrd nich te, ktre rekomenduje ministrowi właściwemu do spraw łączności, jako elementy składowe planu emisji znaczkw pocztowych na dany rok. Dokument rekomendujący tematy zawiera liczbę znaczkw wchodzących w skład każdego tematu, kolejność ich wprowadzania do obiegu oraz dane zawierające informacje o weryfikacji wniosku. W rekomendacjach Poczta Polska uwzględnia w szczeglności rocznice doniosłych wydarzeń przypadających w danym roku oraz potrzeby eksploatacyjne przedsiębiorstwa.
5. Poczta Polska sporządza:
1) zestawienie wszystkich zgłoszonych do planu emisji na dany rok propozycji tematw;
2) zestawienie tematw rekomendowanych, wraz z ich uzasadnieniem oraz uzasadnieniem przyczyn nieuwzględnienia pozostałych tematw w rekomendacjach.
6. Zestawienia, o ktrych mowa w ust. 5, Poczta Polska przedkłada ministrowi właściwemu do spraw łączności nie pźniej niż do dnia 31 stycznia każdego roku poprzedzającego rok, w ktrym plan będzie obowiązywał.
7. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze decyzji, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok, w ktrym plan będzie obowiązywał, roczny plan emisji znaczkw pocztowych na dany rok, określający tematykę znaczkw, kolejność ich wprowadzania do obiegu oraz liczbę prezentacji każdego z tematw.
8. Poczta Polska podaje roczny plan emisji znaczkw pocztowych na dany rok do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu oglnopolskim.

Art. 33
1. Operator otrzymuje z budżetu państwa dotację przedmiotową do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Jednostkowa stawka dotacji nie może być wyższa niż ustalona w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego, o ktrym mowa w art. 51 ust. 4, opłata za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki, o ktrej mowa w ust. 1, tego rodzaju i tej kategorii wagowej.
3. Łączną kwotę dotacji, o ktrej mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.

Art. 34
1. Jednostki zaliczone do sektora finansw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) obowiązane są umożliwić operatorowi publicznemu umieszczenie, a także eksploatację i konserwację nadawczych skrzynek pocztowych na zajmowanych i administrowanych przez siebie nieruchomościach, o ile nie ogranicza to racjonalnego korzystania z tych nieruchomości.
2. Korzystanie z nieruchomości, o ktrej mowa w ust. 1, w zakresie niezbędnym do umieszczenia, eksploatacji lub konserwacji umieszczonej na niej nadawczej skrzynki pocztowej jest nieodpłatne.
3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wymiary, sposb oznaczenia oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać nadawcze skrzynki pocztowe, kierując się wymaganiami Europejskiego Komitetu Normalizacji, a w przypadku braku takich wymagań - wymaganiami innych międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, ktrych Rzeczpospolita Polska jest członkiem, a także biorąc pod uwagę łatwy dostęp do nadawczych skrzynek pocztowych.

Art. 35
1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 34, obowiązany jest umożliwić operatorowi publicznemu umieszczenie nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatw do pocztowej obsługi klientw, a także ich eksploatację i konserwację. Warunki korzystania przez operatora publicznego z nieruchomości określa się w umowie, ktra powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia wystąpienia operatora publicznego o jej zawarcie.
2. Nadawcze skrzynki pocztowe powinny być umieszczane, eksploatowane i konserwowane w sposb jak najmniej uciążliwy dla właściciela oraz podmiotu korzystającego z nieruchomości, na ktrej są umieszczone.

Art. 36
W przypadku sporw między operatorem publicznym a jednostkami zaliczonymi do sektora finansw publicznych dotyczących zakresu obowiązkw, o ktrych mowa w art. 34, stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152).

Art. 37
1. Właściciel lub wspłwłaściciele:
1) nieruchomości, ktrej częścią składową jest budynek,
2) budynku stanowiącego odrębną nieruchomość
- są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową.
2. Obowiązek, o ktrym mowa w ust. 1, jest realizowany:
1) w budynkach jednorodzinnych - przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w oglnie dostępnej części nieruchomości;
2) w budynkach wielorodzinnych, w ktrych wyodrębnione są co najmniej 3 lokale - przez umieszczenie w oglnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.
3. Operator publiczny ma prawo instalowania i użytkowania, na terenach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie, własnych oddawczych skrzynek pocztowych, po uzgodnieniu z właściwym wjtem (burmistrzem, prezydentem miasta), na warunkach uzgodnionych z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zainstalowania przez operatora publicznego świadczącego powszechne usługi pocztowe oddawczych skrzynek pocztowych zgodnie z ust. 3.
5. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe oraz ich usytuowanie, jak rwnież warunki dostępu dla operatorw, mając na uwadze zapewnienie:
1) bezpieczeństwa obrotu pocztowego;
2) powszechności i łatwości dostępu do oddawczych skrzynek pocztowych dla wszystkich operatorw;
3) zastosowania wymagań Europejskiego Komitetu Normalizacji, a w przypadku braku takich wymagań - wymagań innych międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, ktrych Rzeczpospolita Polska jest członkiem.

Art. 38
1. Operatorowi przysługuje prawo zastawu na przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usługi pocztowej oraz z tytułu opłat celnych lub uzasadnionych, dodatkowych kosztw świadczenia usługi, powstałych z przyczyn leżących po stronie nadawcy lub adresata.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli adresatem przesyłki jest organ władzy publicznej.
3. W przypadku odmowy zaspokojenia przez adresata lub nadawcę wierzytelności zabezpieczonych zastawem operator otwiera komisyjnie przesyłkę i przystępuje do sprzedaży jej zawartości:
1) niezwłocznie - w przypadku żywych zwierząt albo rzeczy niebezpiecznych lub łatwo psujących się;
2) po upływie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia adresata lub nadawcy o zamierzonej sprzedaży zawartości przesyłki - w pozostałych przypadkach.
4. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości przesyłki, o ktrej mowa w ust. 3, operator przekazuje nadawcy, na jego koszt, po potrąceniu wierzytelności zabezpieczonych zastawem.
5. Operatorowi przysługuje roszczenie do nadawcy o pokrycie rżnicy w przypadku, gdy wierzytelności zabezpieczone zastawem przewyższają kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości przesyłki.
6. W przypadku gdy sprzedaż zawartości przesyłki lub jej części nie jest możliwa, do niesprzedanej zawartości przesyłki stosuje się przepisy art. 27 ust. 10.
7. Przepisy ust. 1-6 nie naruszają przepisw Kodeksu celnego.

Art. 39
1. Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach, informacje dotyczące realizacji przekazw pocztowych, dane dotyczące podmiotw korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług.
2. Do zachowania tajemnicy pocztowej są obowiązani:
1) operator;
2) osoby, ktre z racji wykonywanej działalności mają dostęp do tajemnicy pocztowej.
3. Naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej jest w szczeglności:
1) ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo danych objętych tajemnicą pocztową;
2) otwieranie zamkniętych przesyłek lub zapoznawanie się z ich treścią;
3) umożliwianie osobom nieuprawnionym działań mających na celu wykonywanie czynności, o ktrych mowa w pkt 1 i 2.
4. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej:
1) podejmowanie działań, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej;
2) posługiwanie się przez operatora listami referencyjnymi obejmującymi dane dotyczące podmiotw korzystających z jego usług pocztowych oraz rodzajw tych usług w przypadku, gdy dane te są publikowane za zgodą podmiotw, ktrych one dotyczą.
5. Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony w czasie.
6. Operator jest obowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń i obiektw wykorzystywanych przy świadczeniu usług pocztowych oraz zbiorw danych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej.

Art. 40
Informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udostępniane tylko wwczas, gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo są niezbędne do jej wykonania lub jeżeli przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 41
1. Operatorzy są obowiązani do wykonywania zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie i na warunkach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych.
2. Obowiązek, o ktrym mowa w ust. 1, obejmuje nieodpłatne zapewnienie przez operatora, w ramach wykonywanej przez siebie działalności pocztowej, technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania przez prokuraturę, sądy, organy kontroli skarbowej, a także uprawnione jednostki podległe Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego ich zadań określonych odrębnymi przepisami, począwszy od dnia rozpoczęcia działalności pocztowej. Na wniosek zainteresowanego operatora Prezes UKE może odroczyć termin rozpoczęcia wykonywania powyższego obowiązku.
3. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansw publicznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, określi, w drodze rozporządzenia:
1) przypadki, w ktrych Prezes UKE może odroczyć termin rozpoczęcia wykonywania obowiązku, o ktrym mowa w ust. 2, oraz maksymalne terminy odroczeń, uwzględniając rodzaj i zakres działalności pocztowej wykonywanej przez operatora;
2) szczegłowe warunki i sposb wypełniania obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 1, mając na względzie, aby wykonywanie powyższych obowiązkw w jak najmniejszym stopniu zakłcało funkcjonowanie przedsiębiorstwa operatora, kierując się zasadą osiągnięcia celu przy jak najniższych nakładach.

Art. 42
1. Operator jest obowiązany posiadać aktualny plan działań w sytuacjach szczeglnych zagrożeń, a w szczeglności wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej, w ktrym ustala:
1) zasady wspłpracy operatora z organami koordynującymi działania ratownicze, służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy oraz Siłami Zbrojnymi;
2) sposb realizacji obowiązku zachowania ciągłości świadczenia usług pocztowych.
2. Operator publiczny jest obowiązany posiadać rwnież plan wspłdziałania z wojskową pocztą polową w sytuacji wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.
3. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb sporządzania i aktualizacji planu, o ktrym mowa w ust. 1, mając na uwadze rodzaj działalności wykonywanej przez operatorw i obszar, na ktrym jest wykonywana działalność pocztowa.
4. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb sporządzania i aktualizacji planu, o ktrym mowa w ust. 2, uwzględniając funkcjonującą w czasie pokoju infrastrukturę operatora publicznego.

Art. 43
1. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego minister właściwy do spraw łączności może, w drodze decyzji:
1) nałożyć na operatora obowiązki dotyczące zachowania ciągłości świadczenia usług pocztowych;
2) nakazać operatorowi nieodpłatne świadczenie niektrych usług pocztowych związanych z usuwaniem skutkw wystąpienia sytuacji szczeglnego zagrożenia.
2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw łączności zapewnia operatorowi środki finansowe z budżetu państwa, niezbędne do wykonania nałożonego zadania.
3. Decyzje, o ktrych mowa w ust. 1, wygasają z mocy prawa z dniem zniesienia stanu wyjątkowego.

Art. 44
1. Operator świadczący powszechne usługi pocztowe jest obowiązany do corocznego przedstawiania Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdania z działalności pocztowej w poprzednim roku oraz danych dotyczących:
1) zakresu wykonywanej działalności pocztowej;
2) sprzedaży usług pocztowych w ujęciu ilościowym w podziale na:
a) powszechne usługi pocztowe świadczone w ramach usług zastrzeżonych,
b) pozostałe powszechne usługi pocztowe,
c) inne usługi pocztowe, niewymienione w lit. a i b;
3) wykazu placwek operatora, w tym prowadzonych przez agentw lub agentw pocztowych;
4) liczby nadawczych skrzynek pocztowych;
5) liczby i rodzajw złożonych reklamacji oraz sposobu ich rozpatrzenia.
1a. Operator publiczny jest obowiązany przedstawić Prezesowi UKE wraz ze sprawozdaniem z działalności pocztowej, o ktrym mowa w ust. 1, informację o liczbie złożonych skarg z tytułu opźnionego doręczenia przesyłek listowych najszybszej kategorii i przesyłek listowych niebędących przesyłkami najszybszej kategorii.
2. Operator nieświadczący powszechnych usług pocztowych jest obowiązany do corocznego przedkładania Prezesowi UKE w terminie do dnia 31 marca sprawozdania z działalności pocztowej w poprzednim roku oraz danych dotyczących:
1) zakresu wykonywanej działalności pocztowej;
2) wielkości sprzedaży usług pocztowych w ujęciu ilościowym w podziale na:
a) usługi świadczone w ramach granicy wagowej usług zastrzeżonych, o ktrych mowa w art. 47 ust. 4,
b) inne usługi pocztowe;
3) wykazu placwek operatora, w tym prowadzonych przez agentw;
4) liczby i rodzajw reklamacji oraz sposobu ich rozpatrzenia.
3. Prezes UKE może zobowiązać operatorw do przedłożenia, w terminie nie krtszym niż 14 dni, innych informacji niezbędnych do wykonania przepisw ustawy.
4. Prezes UKE przedstawia ministrowi właściwemu do spraw łączności corocznie, w terminie do dnia 15 maja, na podstawie informacji, o ktrych mowa w ust. 1-3, ocenę funkcjonowania rynku usług pocztowych łącznie z wynikami kontroli działalności pocztowej.

Art. 45
Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placwkę operatora publicznego ma moc dokumentu urzędowego.Rozdział 4

Świadczenie powszechnych usług pocztowychArt. 46-56


Art. 46
1. Operator publiczny jest obowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych w sposb ciągły, umożliwiający:
1) traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej;
2) traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością;
3) uzyskanie potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym;
4) przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłek lub kwot pieniężnych nadanych na poste restante.
2. Powierza się Poczcie Polskiej obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego określonych w ustawie.
3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, warunki wykonywania powszechnych usług pocztowych przez operatora publicznego dotyczące:
1) minimalnych wymagań w zakresie jakości powszechnych usług pocztowych:
a) wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym, wyrażonego jako procentowy udział przesyłek doręczonych w określonych terminach, liczonych od dnia nadania do dnia doręczenia, w oglnej liczbie nadanych przesyłek,
b) liczby i sposobu rozmieszczenia placwek operatora,
c) procentowego udziału nadawczych skrzynek pocztowych spełniających wymagania, o ktrych mowa w art. 56 pkt 3;
2) wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek i przekazw pocztowych, w tym:
a) warunkw przyjmowania przesyłek oraz przekazw pocztowych,
b) sposobu postępowania z przesyłkami uszkodzonymi, nieopłaconymi lub opłaconymi w kwocie niższej niż należna,
c) dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych lub przekazw pocztowych,
d) terminw odbioru przesyłek lub przekazw pocztowych z placwki operatora,
e) wymagań w zakresie opakowania i wymiaru przesyłek;
3) terminw, po upływie ktrych wymagania określone w pkt 1 lit. a i c zostaną osiągnięte;
4) sposobu świadczenia powszechnych usług pocztowych, biorąc pod uwagę ochronę interesw podmiotw korzystających z powszechnych usług pocztowych i sposb wykonywania tych usług, kierując się wymaganiami Europejskiego Komitetu Normalizacji, a w przypadku braku tych wymagań - innych międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, ktrych Rzeczpospolita Polska jest członkiem.

Art. 47
1. Operatorowi publicznemu przysługuje wyłączność, z zastrzeżeniem ust. 2, świadczenia usług pocztowych, zwanych dalej "usługami zastrzeżonymi", polegających na:
1) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym:
a) przesyłek z korespondencją,
b) przesyłek reklamowych,
c) przesyłek innych niż wymienione w lit. a i b, nadanych w sposb uniemożliwiający sprawdzenie zawartości o masie nieprzekraczającej granicy wagowej, o ktrej mowa w ust. 4;
2) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie zagranicznym przesyłek o masie nieprzekraczającej granicy wagowej, o ktrej mowa w ust. 4;
3) przyjmowaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek z korespondencją, o ile w procesie przyjmowania lub doręczania stają się one przesyłkami o masie nieprzekraczającej granicy wagowej, o ktrej mowa w ust. 4;
4) (uchylony).
2. Nie narusza wyłączności świadczenia usług zastrzeżonych przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek wymienionych w ust. 1, w obrocie krajowym lub zagranicznym, o masie nieprzekraczającej granicy wagowej, o ktrej mowa w ust. 4, za pobraną przez operatora opłatą, nie niższą niż dwu i płkrotność opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki listowej stanowiącej przesyłkę najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego, o ktrym mowa w art. 51 ust. 4, obowiązującego w danym czasie odpowiednio w obrocie krajowym i zagranicznym.
3. Do usług zastrzeżonych, o ktrych mowa w ust. 1, nie zalicza się wymiany dokumentw.
4. Granica wagowa usług zastrzeżonych wynosi 50 g.

Art. 48
Operator publiczny nie może odmwić zawarcia umowy o świadczenie powszechnych usług pocztowych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 1.

Art. 48a
1. Operator publiczny obowiązany jest doręczać przesyłki listowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia w ramach powszechnej usługi pocztowej:
1) nie pźniej niż w 4 dniu po dniu nadania - w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii;
2) nie pźniej niż w 6 dniu po dniu nadania - w przypadku przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii.
2. W przypadku doręczenia przesyłki listowej w terminie pźniejszym niż określony w ust. 1, adresatowi lub nadawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi z tytułu opźnionego doręczenia przesyłki listowej.
3. Skargę wnosi się:
1) nie wcześniej niż:
a) 5 dnia od dnia nadania przesyłki listowej - w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii,
b) 7 dnia od dnia nadania przesyłki listowej - w przypadku przesyłki listowej niebędącej przesyłką najszybszej kategorii oraz
2) nie pźniej niż po upływie 30 dni od dnia nadania przesyłki listowej.
4. Skargę wnosi się w każdej placwce operatora publicznego, w formie pisemnej, ustnej do protokołu, elektronicznej bądź w innej, ktra ujawnia wolę skarżącego w sposb dostateczny.
5. Placwka operatora publicznego, w ktrej została wniesiona skarga, przekazuje ją niezwłocznie do jednostki organizacyjnej właściwej do rozpatrzenia skargi. Jednostka ta, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania skargi, udziela na nią odpowiedzi w formie pisemnej.
6. Skarga powinna zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę skarżącego oraz jego adres;
2) określenie rodzaju przesyłki listowej, ktrej dotyczy;
3) uzasadnienie skargi;
4) datę oraz podpis skarżącego.

Art. 49
1. Operator określa w regulaminie świadczenia powszechnych usług pocztowych zasady ich świadczenia oraz oglne warunki dostępu do tych usług. Ponadto operator publiczny uwzględnia w regulaminie specyfikę wynikającą z ciążącego na nim obowiązku, o ktrym mowa w art. 46 ust. 1.
2. Operator przedkłada Prezesowi UKE projekt regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych, o ktrym mowa w ust. 1, oraz projekt zmian do obowiązującego regulaminu, co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem, w celu wyrażenia opinii w terminie 30 dni.

Art. 50
1. Opłaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych powinny być ustalone z uwzględnieniem kosztw ich świadczenia.
2. Zasady ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych powinny być jednolite na terytorium całego kraju oraz przejrzyste i niedyskryminujące.
3. Zastosowanie jednolitych opłat nie wyklucza prawa operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe do zastosowania taryfy specjalnej, niższej niż obowiązująca za dany rodzaj lub sposb świadczenia usługi w stosunku do nadawcw, ktrzy wykonują uzgodnione z operatorem czynności związane z przygotowaniem lub opracowaniem przesyłek lub uzgodnią z nim dodatkowe warunki w zakresie sposobu świadczenia usługi oraz do nadawcw nadających znaczną liczbę przesyłek w ustalonym z operatorem okresie czasu, pod warunkiem że operator przy ustalaniu opłat:
1) stosuje wobec nadawcw jednolite i rwne kryteria zarwno co do opłat jak i warunkw związanych z umową;
2) uwzględnia koszty świadczenia usługi obejmującej pełny zakres oferowanych świadczeń związanych z usługą pocztową danego rodzaju lub sposobem świadczenia tej usługi, z wyłączeniem kosztw nieponiesionych w związku z ograniczeniem wykonywanych przez operatora czynności.
4. Operator świadczący powszechne usługi pocztowe obowiązany jest określić w regulaminie, o ktrym mowa w art. 49 ust. 1, kryteria ustalania taryf specjalnych z uwzględnieniem zasad, o ktrych mowa w ust. 3, i udostępnić informację w tym zakresie we wszystkich placwkach operatora, w ktrych te usługi są świadczone.

Art. 50a
1. Zakazane jest subsydiowanie powszechnych usług pocztowych niebędących usługami zastrzeżonymi z przychodw z usług zastrzeżonych.
2. Zakaz, o ktrym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania, w przypadku gdy subsydiowanie jest dokonywane w rozmiarze niezbędnym do wywiązania się operatora publicznego z nałożonego na niego obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych w zakresie usług niebędących usługami zastrzeżonymi.
3. Zamiar rozpoczęcia subsydiowania wraz z pisemnym uzasadnieniem operator publiczny przedstawia Prezesowi UKE w celu uzyskania opinii w zakresie wystąpienia przesłanki, o ktrej mowa w ust. 2.
4. Prezes UKE wydaje opinię w sprawie zasadności uruchomienia subsydiowania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia.
5. Prezes UKE w okresie przewidzianym do wydania opinii może pisemnie wezwać operatora publicznego do przedłożenia dodatkowych informacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Art. 51
1. Wysokość i formy opłat za usługi pocztowe świadczone przez Pocztę Polską ustala Dyrektor Generalny Poczty Polskiej.
2. Prezes UKE może wystąpić z wnioskiem do Rady Ministrw o ustalenie na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), cen urzędowych powszechnych usług pocztowych.
3. Operator świadczący powszechne usługi pocztowe jest obowiązany do udostępnienia cennikw powszechnych usług pocztowych we wszystkich miejscach, w ktrych są one świadczone.
4. Cenniki powszechnych usług pocztowych operatora publicznego oraz ich zmiany podlegają niezwłocznie ogłoszeniu w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej "Biuletynem UKE".

Art. 52
1. Operator świadczący powszechne usługi pocztowe jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych i rachunku kosztw w sposb umożliwiający kalkulację kosztw:
1) odrębnie dla każdej z usług z obszaru zastrzeżonego;
2) zbiorczo dla usług niezastrzeżonych z rozgraniczeniem na:
a) powszechne usługi pocztowe,
b) nienależące do powszechnych usług pocztowych.
2. Minister właściwy do spraw finansw publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze rozporządzenia, sposb podziału kosztw, przyjmując jako zasadę, że powinien on umożliwiać wyliczenie kosztw jednostkowych, z uwzględnieniem ust. 1.
3. Operator świadczący powszechne usługi pocztowe przedkłada Prezesowi UKE, corocznie, w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni, oświadczenie co do spełniania wymagań, o ktrych mowa w ust. 1.
4. Prezes UKE jest obowiązany do przeprowadzenia weryfikacji realizacji wymagań, o ktrych mowa w ust. 1 i 2.
5. Prezes UKE publikuje w Biuletynie UKE oświadczenie, o ktrym mowa w ust. 3.
6. Operator publiczny jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE, nie pźniej niż do dnia 31 lipca każdego roku za rok poprzedni, zbadanego przez biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 124, poz. 1152) oraz z ust. 1 i 2.

Art. 53
1. Operator publiczny nie może odmwić właściwego zabezpieczenia przesyłki zgodnie z wymaganiami umowy lub regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych.
2. Z tytułu wykonania zabezpieczenia, o ktrym mowa w ust. 1, operator może pobierać opłatę uwzględniającą koszty wykonania zabezpieczenia.

Art. 54
1. Podmioty wykonujące publiczną regularną komunikację lądową, lotniczą, morską lub śrdlądową są obowiązane przewozić odpłatnie przesyłki będące przedmiotem powszechnej usługi pocztowej.
2. Podmiot zarządzający stacją kolejową, lotniskiem cywilnym lub portem morskim albo śrdlądowym jest obowiązany zapewnić operatorowi świadczącemu powszechne usługi pocztowe dostęp do niezbędnych pomieszczeń i urządzeń umożliwiający załadunek i wyładunek, o ile nie utrudnia to racjonalnego z nich korzystania.
3. Szczegłowe warunki wykonywania przez podmioty obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, ustala się w umowie, ktra powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez operatora o jej zawarcie.
4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli nieruchomość stanowi przedmiot użytkowania, najmu, dzierżawy lub trwałego zarządu.

Art. 55
1. Prezes UKE prowadzi badania jakości powszechnych usług pocztowych, uzyskanej przez operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w poprzednim roku, co najmniej w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek.
2. Prezes UKE publikuje w Biuletynie UKE, w terminie do dnia 31 maja, roczny raport zawierający wyniki badań, o ktrych mowa w ust. 1, a także informacje o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji oraz sposobie ich rozpatrzenia, z uwzględnieniem podziału na powszechne usługi pocztowe i usługi niebędące powszechnymi usługami pocztowymi.

Art. 56
Operator świadczący powszechne usługi pocztowe zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych powszechnych usług pocztowych przez:
1) organizację pracy placwek operatora umożliwiającą osobom poruszającym się za pomocą wzka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez te placwki;
2) tworzenie w placwkach operatora odpowiednio oznakowanych stanowisk obsługi osb niepełnosprawnych;
3) umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposb i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wzka inwalidzkiego, w szczeglności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placwce operatora lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placwkę;
4) doręczanie osobom:
a) z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wzka inwalidzkiego,
b) niewidomym lub ociemniałym
- na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placwce operatora;
5) przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną.Rozdział 5

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowychArt. 57-62b


Art. 57
1. Do odpowiedzialności operatorw za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Operator publiczny odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
1) wskutek siły wyższej;
2) wyłącznie z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisw ustawy albo regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych;
3) wyłącznie z powodu szczeglnej podatności przesyłanej rzeczy na uszkodzenia wynikającej z jej wad lub naturalnych właściwości.
3. Operator publiczny odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej jedynie w zakresie określonym ustawą, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej jest następstwem czynu niedozwolonego.
4. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytkw lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez adresata operatorowi nie pźniej niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.

Art. 58
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie:
1) za utratę przesyłki poleconej - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez operatora publicznego za traktowanie przesyłki jako przesyłki poleconej;
2) za utratę paczki pocztowej - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie;
3) za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki;
4) za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki poleconej - w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o ktrym mowa w pkt 1 lub 2;
5) za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy;
6) za uszkodzenie zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości zwykłej wartości rzeczy, ktrych uszkodzenie stwierdzono.
2. Odszkodowanie, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, nie może być wyższe niż zadeklarowana wartość przesyłki.

Art. 59
W przypadku niezrealizowania przekazu pocztowego przysługuje odszkodowanie w wysokości pięciokrotnej opłaty pobranej za jego nadanie. Ponadto zwrotowi podlega kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym.

Art. 60
W przypadku niewykonania usługi operator, niezależnie od należnego odszkodowania, zwraca w całości opłatę pobraną za wykonanie usługi.

Art. 61
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego, prawo wniesienia reklamacji przysługuje nadawcy albo adresatowi - gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka lub kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi.
2. Nadawca albo adresat mogą zgłosić reklamację w każdej placwce operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe.
3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:
1) okoliczności, w ktrych powszechną usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego uważa się za niewykonaną,
2) szczegłowe warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego,
3) szczegłowy tryb postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do powszechnych usług pocztowych w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego
- mając na uwadze maksymalne uproszczenie procedur reklamacyjnych, zapewnienie ich przejrzystości oraz niezbędną ochronę interesu nadawcy i adresata.

Art. 62
1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym, w postępowaniu, o ktrym mowa w art. 62a, lub w postępowaniu przed stałym konsumenckim sądem polubownym roszczeń określonych w ustawie, wynikających ze stosunkw z operatorem świadczącym powszechne usługi pocztowe w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych, przysługuje nadawcy albo adresatowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez operatora albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 90 dni od dnia wniesienia reklamacji.
3. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki lub przekazu pocztowego.
4. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

Art. 62a
1. Spr cywilnoprawny między konsumentem a operatorem świadczącym usługi pocztowe może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego.
2. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.
3. W toku postępowania mediacyjnego Prezes UKE zapoznaje operatora, o ktrym mowa w ust. 1, z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu.
4. Prezes UKE może wyznaczyć stronom termin polubownego zakończenia sprawy.
5. Prezes UKE odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na polubowne zakończenie sprawy.

Art. 62b
Stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE działają na zasadach określonych w art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800).


Rozdział 6

Kontrola działalności pocztowejArt. 63-66


Art. 63
1. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisw, decyzji oraz postanowień z zakresu działalności pocztowej.
2. Prezes UKE sprawuje kontrolę:
1) działalności pocztowej wykonywanej na podstawie ustawy:
a) w zakresie naruszania przez innych przedsiębiorcw uprawnień zastrzeżonych dla operatora publicznego,
b) w zakresie świadczenia usług pocztowych,
c) w zakresie stosowania przez operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe minimalnych wymagań dotyczących jakości powszechnych usług pocztowych, o ktrych mowa w art. 46 ust. 3 pkt 1 lit. b,
d) w zakresie obowiązkw dotyczących zapewnienia przez operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczonych powszechnych usług pocztowych,
e) w sposb niezgodny z warunkami określonymi w zezwoleniu lub wymaganymi dla wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru;
2) w celu wykrywania działalności wykonywanej bez wymaganego zezwolenia lub wpisu do rejestru.
3. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli planw działań, o ktrych mowa w art. 42 ust. 1 i 2.

Art. 64
1. Pracownikom Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej "pracownikami UKE", przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia wydanego przez Prezesa UKE, prawo do związanego z zakresem kontroli:
1) dostępu do materiałw, dokumentw i danych podlegających kontroli, a także sporządzania ich kopii;
2) wstępu do wszystkich obiektw i nieruchomości oraz pomieszczeń kontrolowanej jednostki;
3) przeprowadzenia oględzin, ważenia przesyłek oraz sprawdzenia wysokości opłaty pobranej przez operatora;
4) sprawdzania zawartości przesyłek o masie nieprzekraczającej dopuszczalnej granicy wagowej nadanych w sposb umożliwiający sprawdzenie zawartości, przyjętych do przemieszczenia lub doręczenia przez podmioty niebędące operatorem publicznym, bez otwierania przesyłki.
2. (uchylony).
3. Kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić warunki sprawnego przeprowadzania kontroli oraz udostępnić pracownikom UKE materiały, dokumenty i dane podlegające kontroli, a także udzielać wszelkich potrzebnych informacji.
4. Czynności kontrolne są dokonywane w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy albo osoby przez niego upoważnionej.
5. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposb niepowodujący zakłceń w funkcjonowaniu kontrolowanego przedsiębiorcy. W przypadku gdy zakres lub termin przeprowadzanej kontroli ma niekorzystny wpływ na jakość usług świadczonych przez kontrolowanego przedsiębiorcę, konieczność podjęcia takich działań powinna być uzasadniona w protokole, o ktrym mowa w ust. 6.
6. Kontrolujący sporządza protokł kontroli.
7. Protokł, o ktrym mowa w ust. 6, podpisuje także kontrolowany przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona.
8. Kontrolowany przedsiębiorca może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia doręczenia protokołu.
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osoby, o ktrych mowa w ust. 4, kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Prezesowi UKE.

Art. 65
1. W przypadku naruszenia przepisw, decyzji lub postanowień dotyczących działalności pocztowej, Prezes UKE wydaje decyzję określającą zakres naruszeń oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Decyzja może określać sposb usunięcia nieprawidłowości.
2. W przypadku stwierdzenia świadczenia usług pocztowych bez wymaganego zezwolenia lub wpisu do rejestru, Prezes UKE wydaje decyzję nakazującą wstrzymanie działalności. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 66
1. Do postępowania przed Prezesem UKE stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Od decyzji Prezesa UKE, o ktrych mowa w art. 68 ust. 1, przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentw, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Rozdział 7

Kary pieniężneArt. 67-68


Art. 67
1. Karze pieniężnej podlega podmiot, ktry:
1) świadczy usługi pocztowe bez wymaganego zezwolenia, wbrew jego warunkom lub bez wpisu do rejestru;
2) nie będąc operatorem publicznym, świadczy usługi zastrzeżone niezgodnie z art. 47 ust. 2;
3) emituje znaki opłaty pocztowej niezgłoszone do wykazu lub znaki niezgodne z wymaganiami ustawy albo emituje karty pocztowe lub koperty z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej niezgodnie z wymaganiami ustawy;
4) nie wypełnia obowiązkw lub zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na warunkach określonych w ustawie;
5) będąc operatorem świadczącym powszechne usługi pocztowe:
a) nie stosuje wymagań, o ktrych mowa w art. 52 ust. 1 i 2,
b) nie przedkłada w trybie lub terminie informacji, o ktrych mowa w art. 52 ust. 3,
c) nie przedkłada w trybie lub terminie sprawozdania, o ktrym mowa w art. 52 ust. 6,
d) nie przedkłada informacji, o ktrej mowa w art. 44 ust. 1a;
6) będąc operatorem
a) nie przedkłada informacji, o ktrej mowa w art. 44 ust. 1 i 2,
b) nie zgłasza Prezesowi UKE zmian stanu faktycznego i prawnego objętego zezwoleniem lub wpisem do rejestru,
c) nie stosuje znakw opłaty pocztowej i oznaczeń w sposb określony w art. 31 ust. 1 i 2,
d) nie przedkłada wymaganego sprawozdania o działalności pocztowej albo wymaganej informacji o zakresie tej działalności.
2. Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć:
1) 1 % w przypadku stwierdzenia naruszeń wymienionych w ust. 1 pkt 6 lit. a, b i d oraz pkt 7 lit. a, b i d;
2) 2 % w przypadku stwierdzenia naruszeń, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1-5, pkt 6 lit. c i pkt 7 lit. c
- przychodw ogłem osiągniętych przez ukarany podmiot z działalności pocztowej w poprzednim roku podatkowym.
3. W przypadku gdy okres wykonywania przez podmiot działalności pocztowej jest krtszy niż 12 miesięcy, za podstawę wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się rwnowartość kwoty 250.000 euro, wyrażonej w złotych i ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania decyzji o nałożeniu kary.
4. Niezależnie od kary pieniężnej, o ktrej mowa w ust. 1, można nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, prezesa zarządu spłki prawa handlowego (członka zarządu) lub dyrektora przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy podległa mu jednostka kontrolowana mimo powiadomienia o tym fakcie prezesa zarządu spłki (członka zarządu) lub dyrektora przedsiębiorstwa przez kontrolującego uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
5. Wysokość kary pieniężnej, o ktrej mowa w ust. 4, nie może przekroczyć 300 % wynagrodzenia otrzymywanego przez ukaranego, obliczonego według zasad przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop, a w sytuacji gdy ukarany nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną działalnością, wysokość kary nie może przekraczać dziesięciokrotności najniższego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu ukarania.
6. Kary pieniężne stanowią dochd budżetu państwa.

Art. 68
1. Kary pieniężne, o ktrych mowa w art. 67 ust. 1 i 4, wymierza Prezes UKE w drodze decyzji.
2. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UKE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.
3. Operator jest obowiązany do dostarczenia Prezesowi UKE, na jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru kary pieniężnej. W przypadku niedostarczenia danych lub dostarczenia danych uniemożliwiających ustalenie podstawy wymiaru kary pieniężnej, Prezes UKE może ustalić podstawę kary pieniężnej w sposb szacunkowy, nie mniejszą jednak niż:
1) 200 % przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia poprzedniego roku, ogłoszonego przez Prezesa Głwnego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - w przypadkach, o ktrych mowa w art. 67 ust. 4 i 5;
2) rwnowartość 250.000 euro, wyrażona w złotych i ustalona przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej - w pozostałych przypadkach.
4. Termin uiszczenia kar pieniężnych wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o nałożeniu kary.
5. Kary pieniężne nieuiszczone w terminie podlegają, wraz z odsetkami za zwłokę, przymusowemu ściągnięciu, w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Rozdział 8

Zmiany w przepisach obowiązującychArt. 69-87


Art. 69
W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387) wprowadza się następujące zmiany:

Art. 70
W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 772) w art. 8 w 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:


Art. 71
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035 i Nr 119, poz. 1121) wprowadza się następujące zmiany:


Art. 72
W ustawie z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2001 r. Nr 43, poz. 476 i Nr 110, poz. 1189) w art. 61a w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy "polskim urzędzie pocztowym" zastępuje się wyrazami "polskiej placwce pocztowej operatora publicznego".

Art. 73
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 113, poz. 1070) po art. 20c dodaje się art. 20d w brzmieniu:


Art. 74
W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) w art. 73 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy "polskim urzędzie pocztowym" zastępuje się wyrazami "polskiej placwce pocztowej operatora publicznego".

Art. 75
W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarw i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774 i Nr 96, poz. 874) w art. 46 w ust. 1 wyraz "poczty" zastępuje się wyrazami "placwki pocztowej operatora publicznego".

Art. 76
W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamwieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16) w art. 86 w ust. 3 wyrazy "polskim urzędzie pocztowym" zastępuje się wyrazami "polskiej placwce pocztowej operatora publicznego".

Art. 77
W ustawie z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398 i Nr 238, poz. 2019) w art. 46 w pkt 2 wyrazy "urzędw pocztowych" zastępuje się wyrazami "placwek operatorw pocztowych".

Art. 78
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i płatnikw (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067) w art. 8 w ust. 6 wyraz "poczty" zastępuje się wyrazami "placwki pocztowej operatora publicznego".

Art. 79
W ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722) art. 7 otrzymuje brzmienie:

Art. 80
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155 i Nr 111, poz. 1061) wprowadza się następujące zmiany:

Art. 81
W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. Nr 114, poz. 738, Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2001 r. Nr 5, poz. 40 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155 i Nr 111, poz. 1061) w art. 19 w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "właściwy urząd pocztowy" zastępuje się wyrazami "właściwą placwkę operatora pocztowego".

Art. 82
W ustawie z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

Art. 83
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387) w art. 12 w 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Art. 84
W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 113, poz. 1070) wprowadza się następujące zmiany:

Art. 85
W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) w art. 79 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy "polskim urzędzie pocztowym" zastępuje się wyrazami "polskiej placwce pocztowej operatora publicznego".

Art. 86
W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 113, poz. 1070) w art. 28 wprowadza się następujące zmiany:

Art. 87
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) w art. 17 w ust. 5 wyrazy "polskim urzędzie pocztowym" zastępuje się wyrazami "polskiej placwce pocztowej operatora publicznego".


Rozdział 9

Przepisy przejściowe i końcoweArt. 88-96


Art. 88
1. Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług kurierskich wydane na podstawie ustawy, o ktrej mowa w art. 95, stają się z mocy prawa zezwoleniami - w rozumieniu ustawy - na wykonywanie na obszarze i w okresie określonym zezwoleniem, działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek z korespondencją oraz przesyłek dla ociemniałych, realizowanej według zasad określonych niniejszą ustawą.
2. Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie poczty wydane na podstawie ustawy, o ktrej mowa w art. 95, inne niż określone w ust. 1, wygasają z mocy prawa.
3. Podmioty wykonujące w dniu wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą objętą zezwoleniem wydanym na podstawie ustawy, o ktrej mowa w art. 95, podlegającą zgłoszeniu według ustawy, mogą na zasadach określonych w ustawie, na obszarze i w okresie określonym w wygasłych zezwoleniach, wykonywać działalność pocztową niewymagającą zezwolenia. Powyższą działalność traktuje się z mocy prawa jako objętą zgłoszeniem.
4. Postępowania w sprawie zezwoleń, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy i do tego dnia niezakończone ostateczną decyzją, podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Art. 89
Prezes URTiP dokonuje wpisu Poczty Polskiej w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych do rejestru w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 90
1. W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy właściciel lub wspłwłaściciele nieruchomości, o ktrych mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązani wymienić oddawcze skrzynki pocztowe zainstalowane przed dniem jej wejścia w życie, jeżeli nie spełniają one wymagań wynikających z ustawy.
2. Jeżeli oddawcze skrzynki pocztowe, podlegające wymianie na podstawie ust. 1, zostały zainstalowane przez operatora publicznego, o terminie ich wymiany właściciel lub wspłwłaściciele nieruchomości powiadamiają operatora publicznego.

Art. 91
Do planu emisji znaczkw pocztowych i zmian tych planw w latach 2003 i 2004 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 92
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 56 ust. 2, art. 60 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 71 ust. 5 ustawy, o ktrej mowa w art. 95, zachowują moc, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie są z nią sprzeczne.

Art. 93
Do umw o świadczenie powszechnej usługi pocztowej zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy, o ktrej mowa w art. 95, oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Art. 94
Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej:
1) granica wagowa usług zastrzeżonych, o ktrych mowa w art. 47 ust. 4, wynosi 500 g;
2) pobrana przez operatora opłata, o ktrej mowa w art. 47 ust. 2, nie może być niższa niż pięciokrotność opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki listowej stanowiącej przesyłkę najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego, o ktrym mowa w art. 51 ust. 4, obowiązującego w danym czasie, odpowiednio w obrocie krajowym i zagranicznym.

Art. 95
Traci moc ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz. 461, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 67, poz. 678 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253).

Art. 96
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 7-12, art. 15 i art. 19, ktre wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 51 i art. 52 ust. 1 i ust. 3-5, ktre wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.;
3) art. 84 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b, ktry wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;
4) art. 84 pkt 2 lit. c, ktry wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.