De-Iure-PL.Org Deutsch-Polnische Gesetze

Prawo cywilne i handlowe

Login

Prawo cywilne i handlowe

Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk

Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk; Dz.U.63.59.328

zmiany: 1964.05.19 Dz.U.63.50.281; 1975.06.01 Dz.U.75.17.94; 1990.05.27 Dz.U.90.34.198; 1996.01.01 Dz.U.95.141.692; 1998.11.15 Dz.U.98.117.757; 1999.01.01 Dz.U.98.106.66; 2001.05.27 Dz.U.01.43.476; 2005.05.01 Dz.U.05.17.141; 2005.05.03 Dz.U.05.17.141; Dz.U.05.62.550

Tekst ustawy

Gesamttext polnisch
Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk


Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk; Dz.U.63.59.328


zmiany: 1964.05.19 Dz.U.63.50.281; 1975.06.01 Dz.U.75.17.94;
1990.05.27 Dz.U.90.34.198; 1996.01.01 Dz.U.95.141.692; 1998.11.15 Dz.U.98.117.757; 1999.01.01 Dz.U.98.106.66; 2001.05.27 Dz.U.01.43.476;
2005.05.01 Dz.U.05.17.141; 2005.05.03 Dz.U.05.17.141; Dz.U.05.62.550

Tekst ustawyGesamttext polnisch
Art. 1 - 12Art. 1.
1. Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może nastąpić na jego wniosek na zasadach określonych w przepisach niniejszej ustawy.
2. Zmiana imienia lub nazwiska osoby, ktra nie posiada żadnej przynależności państwowej, na inne wskazane przez nią imię lub nazwisko może nastąpić na jej wniosek, jeżeli osoba ta ma miejsce zamieszkania w Polsce.
3. Zmiana może dotyczyć rwnież nazwiska rodowego osoby, ktra pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim.

Art. 2.
1. Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami.
2. Ważne względy zachodzą w szczeglności, gdy wnioskodawca:
1) nosi nazwisko:
a) ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka,
b) o brzmieniu niepolskim,
c) posiadające formę imienia,
2) pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, ktrego używa, lub powraca do nazwiska, ktre zostało zmienione.
3. (uchylony).

Art. 3.
Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członkw rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.

Art. 4.
(skreślony).

Art. 5.
1. Zmiana nazwiska obojga rodzicw rozciąga się na małoletnie dzieci.
2. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodzicw, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodzicw, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Gdy dziecko ukończyło 14 lat, potrzebna jest rwnież jego zgoda.
3. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrcić się o rozstrzygnięcie do władzy opiekuńczej. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia władzy opiekuńczej.
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko małoletniego dziecka. Z wnioskiem o zmianę nazwiska małoletniego dziecka występuje przedstawiciel ustawowy.

Art. 6.
1. Nazwisko może składać się najwyżej z dwch części (członw).
2. Po zmianie można mieć co najwyżej dwa imiona.

Art. 7.
Przepisy art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) i pkt 2 oraz art. 5 ust. 3 i 4 stosuje się do zmiany imion.

Art. 8.
W sprawach określonych w ustawie rozstrzyga, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.

Art. 9.
1. Podania w sprawach określonych w ustawie osoby zamieszkałe w Polsce składają organom, o ktrych mowa w art. 8. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie składa się za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W stosunku do wnioskodawcw zamieszkałych za granicą, właściwość miejscową organw określa się według ostatniego miejsca pobytu stałego tych wnioskodawcw w Polsce, a w przypadku braku takiego miejsca organem właściwym jest kierownik urzędu stanu cywilnego m.st. Warszawy.

Art. 10.
1. W razie wątpliwości pisownię imienia lub nazwiska ustala kierownik urzędu stanu cywilnego na wniosek strony. Ustaleniem pisowni jest wybr jednej z form pisowni imienia lub nazwiska, ktre zostały zapisane w aktach stanu cywilnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadkach dostosowania pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem.
3. Ustalenie pisowni określone w ust. 2 może nastąpić rwnież z urzędu, jeżeli imię lub nazwisko ma brzmienie polskie.

Art. 11.
1. Organ, o ktrym mowa w art. 8, zawiadamia o zmianie imienia lub nazwiska urzędy stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy oraz miejsce sporządzenia aktw urodzeń jego małoletnich dzieci, a ponadto właściwy urząd skarbowy i organ Policji, Wojskową Komendę Uzupełnień i organy ewidencji ludności oraz Krajowy Rejestr Karny.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadkach przewidzianych w art. 10.

Art. 11a.
1. Określone w ustawie zadania i kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego są zadaniami z zakresu administracji rządowej.
2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzr nad sprawami objętymi niniejszą ustawą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Wojewodowie sprawują nadzr nad działalnością kierownikw urzędw stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązkw określonych w ustawie.
4. Wojewoda jest organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych na podstawie ustawy.

Art. 12.
Traci moc dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk (Dz. U. Nr 56, poz. 310).