De-Iure-PL.Org Deutsch-Polnische Gesetze

Regulamin strony

 

Witamy

Warunki korzystania z serwisu

1 [Treść]
(1) Umowa z użytkownikiem dochodzi do skutku na podstawie poniższych oglnych warunkw korzystania z serwisu de-iure-pl.org. O ile nie postanowiono inaczej, stosunek prawny pomiędzy korzystającym z serwisu (zwanym dalej Klientem), a Serwisem de-iure-pl.org (zwanym dalej Serwisem) zostaje uregulowany według poniższych warunkw.
(2) Usługa polega na serwisie płatnym i bezpłatnym. Do serwisu bezpłatnego należą: artykuły w bibliotece, teksty ustaw w języku oryginalnym oraz informacje zawarte w rubryce orzecznictwo oraz część tłumaczeń tekstw ustaw. Do serwisu płatnego należą: niektre tłumaczenia tekstw ustaw oraz tłumaczenia wykonywane na zamwienie. Koszty tłumaczeń wynikają z cennika oraz indywidualnej umowy z Klientem.
(3) Klient może wybierać pomiędzy następującymi usługami:
Jednorazowe kupno przetłumaczonego tekstu ustawy lub jej części (także pojedynczego artykułu),
Jednorazowe kupno przetłumaczonego tekstu ustawy lub wzoru umowy,

2 [Warunki korzystania z serwisu]
De-iure-pl przenosi na osobę korzystającą z zasobw Serwisu, o ile nic innego nie postanowiono w umowie szczeglnej, prawo do korzystania z dokumentw i plikw zawartych na stronie do własnego użytku. Dokumenty i pliki, do ktrych Klient uzyskał dostęp, jak i ich kopie na nośnikach Klienta, nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie. Dokumenty nie mogą być kopiowane, poza kopiami przewidzianymi przepisami prawa do własnego użytku. Wszelkie naruszenia tej zasady powodują odpowiedzialność prawną.

3 [Warunki płatności]
Klient ma prawo wyboru sposobu dokonania zapłaty za usługi. Opłata za usługi może być dokonana jako płatność za wystawiony rachunek. Klient może też korzystać z funkcji zapłaty elektronicznej PayPal.

4 [Dostęp do Serwisu]

(1) Dostęp Klienta do Serwisu realizowany jest poprzez Internet za pomocą protokołu HTTP. Dane zostają wywoływane za pomocą przeglądarki internetowej i odwzorowane na monitorze komputera Klienta.
(2) Dostęp jest chroniony hasłem i wymaga od Klienta zarejestrowania się i stworzenie konta Klienta w systemie. Klient jest zobowiązany do zapamiętania kodw dostępu.

5 [Obowiązki Klienta]

(1) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, czy jego sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne konieczne dla zrealizowania dostępu do Serwisu. W szczeglności musi on posiadać dostęp do Internetu.
(2) Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich danych dostępu oraz do zapobieżenia nadużyciu tych danych przez osoby trzecie. Ponadto jest zobowiązany do dbania o zachowanie w tajemnicy danych dostępu wszystkich działających w jego przedsiębiorstwie (jednostce organizacyjnej) użytkownikw. Jeśli Klient dowie się o nadużyciu danych dostępu, jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym Serwisu. W przypadku nadużycia danych dostępu Serwis jest uprawniony do zablokowania dostępu. Odpowiedzialność za zawinione nadużycie danych dostępu ponosi Klient.

6 [Zmiany w zawartości Serwisu]

Serwis jest uprawniony do zmiany, ograniczenia i wymiany zawartości dokumentw i plikw w Serwisie. Klient może otrzymać, na swoje życzenie, niedostępne już treści Serwisu po porozumieniu z Serwisem.

7 [Odpowiedzialność Serwisu]

(1) Serwis troszczy się o prawidłowość danych w zakresie ich wyboru i dbania o nie w ramach, jakich należy oczekiwać od nastawionego na szybką dostępność informacji serwisu internetowego.
(2) Opublikowane w ramach zasobw Serwisu tłumaczenia tekstw urzędowych są sporządzane przez Sewis z najwyższą starannością. Klient zostaje niniejszym poinformowany, że w przypadku wszystkich tłumaczeń urzędowych tekstw źrdłowych, źrdło prawa stanowią jedynie teksty oryginalne, zaś teksty tłumaczeń w żadnym razie nie mogą być traktowane jako podstawa prawna.
(3) Serwis nie odpowiada za prawidłowość i kompletność pobranych zawartości strony. W szczeglności Klient zostaje poinformowany, że informacje uzyskane ze źrdeł urzędowych służą jedynie informacji i dlatego nie są przedmiotem umowy.
(4) Serwis może być dostępny w sposb ograniczony z powodw technicznych. W przypadku awarii serwera na istotny okres czasu w okresie uzgodnionego korzystania zmniejsza się odpowiednio obowiązek zapłaty przez Klienta. Konieczne jest jednakże dokonanie pisemnego zgłoszenia awarii przez Klienta. Pisemnemu zgłoszeniu rwnoważny jest list elektroniczny na adres koordynatora technicznego (anfrage@de-iure-pl.org), o ile jego otrzymanie zostało potwierdzone w tej samej drodze bądź telefonicznie.
(5) Wady strony i jej zawartości zostaną usunięte przez Serwis, o ile to możliwe, natychmiast po pisemnym i zrozumiałym opisie problemu przez Klienta.
(6) Serwis nie odpowiada za szkody wywołane wirusem oraz pozostałe szkody, ktrym można było zapobiec przez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Klient jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń własnego systemu, w szczeglności do przeprowadzania regularnego zabezpieczania danych i stosowania aktualnego oprogramowania antywirusowego.
(7) Odpowiedzialność Serwisu jest wyłączona, jeśli wada polega na tym, że Klient nie wypełnia stosownych obowiązkw polegających na wspłdziałaniu z Serwisem.

8 [Prawa do zawartości Serwisu]

(1) Serwis stanowi bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z pźn. zm.) i - stosownie do tego - jest chroniony prawem polskim, europejskim oraz prywatnym międzynarodowym.
(2) Na mocy umowy o korzystanie z Serwisu Klient otrzymuje wyłącznie prawo do zgodnego z umową korzystania z zawartości Serwisu. Wszelkie prawa do korzystania z treści strony internetowej i uprawnienia związane z ochroną praw przysługują Serwisowi, rwnież w przypadku, jeśli niektre treści zostały włączone do bazy danych na wyraźne życzenie albo zamwienie Klienta.
(3) Znak firmowy Serwisu i inne znaki charakterystyczne oraz zastrzeżenia o ochronie praw, prawach autorskich, numerze seryjnym i inne nie mogą być nigdy zmienione bądź usunięte z kopii elektronicznych bądź graficznych.

9 [Przetwarzanie danych Klienta, ochrona danych]

(1) Klient zostaje poinformowany o tym, że Serwis zachowuje w formie elektronicznej dane związane z korzystaniem z Serwisu i przetwarza je zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wszystkie dane są traktowane poufnie.
(2) Strony umowy zobowiązują się do poufnego traktowania pozyskanych w toku trwania stosunku umownego informacji dotyczących drugiej strony.

10 [Postanowienia końcowe]

(1) Dodatkowe uzgodnienia, zmiany, uzupełnienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Dotyczy to także zmiany postanowienia o wymogu formy pisemnej.
(2) Nieważność ktrychkolwiek postanowień nie wpływa na obowiązywanie całości. Strony umowy zastąpią nieważne postanowienie takim, ktre najbardziej odpowiada celowi założonemu przez niniejszą umowę