język DE PL
Zum Inhalt (ALT-C)
Zur Navigation (ALT-N)
Zur Startseite (ALT-S)

De-Iure-Pl.org  |  E-Mail: anfrage@de-iure-pl.org  |  Online: http://www.de-iure-pl.org

 
 

Redakcja

Rada naukowa / Recenzeci

 • Prof. Dr. Miruna Tudorascu (Universität Alba Iulia, Rumänien)
 • Prof. Dr. Gabiela Mangione (Universitá degli Studi dell´Insubria, Como, Italien)
 • Prof. Dr. Cristina Hermida del Llano, (Jean-Monnet Lehrstuhl, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spanien)
 • Prof. Dr. Gerrit Manssen (Universität Regensburg, Deutschland)
 • Prof. Dr. Rainer Arnold (Universität Regensburg, Deutschland)
 • Prof. Dr. Miros?aw Wyrzykowski (Uniwersytet Warszawski, Polen)
 • Prof. Dr. Luca Mezetti (University of Bologna, Italien)
 • Prof. Dr. Andrzej Szmyt (Uniwersytet Gdanski, Polen)
 • Prof. Dr. Pasquale Policastro (Uniwersytet Szczecinski, Polen)
 • Prof. Dr. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski, Wydzial Prawa i Administracji, Polen)
 • Dr. Agnieszka Malicka (Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Prawa, Administracji i Ekonomii, Polen)
 • Dr. Pawel Kuczma (Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Polen)
 • Dr. Jan Schürmann (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung, Deutschland)
 • Dr. Luigi Mariano Guzzo (University „Magna Graecia“ of Catanzaro, Italien)
 • Prof. Dr. Ioan Ganfelean (Universität Alba Iulia, Rumänien)
 • Dr. Sylwia Bielawska (Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Walbrzychu, Polen)
 • Dr. Peter Diedrich (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung, Deutschland)

 

Grafika


OKO GRAPhia Jacek Galazka | grafisch ontwerp  T:  +31 (0) 630 041 951 E:  info@okographia.com W: www.okographia.com

Zasady etyki i oświadczenie dotyczące nadużyć

Źródła finansowania pracy i sprzeczność interesów. Autor lub autorzy powinni podać źródła wsparcia finansowego – nazwę sponsora/instytucji i numer grantu – jeśli z takiego korzystali. Możliwe jest użycie następujących sformułowań: „Praca wykonana w ramach projektu badawczego (grantu itp.) nr …, finansowanego przez … w latach …“, „Praca zrealizowana ze środków uczelnianych (badania własne, działalność statutowa itp.)“ lub „Praca sfinansowana ze środków własnych autora(ów)“. Autor lub autorzy muszą również ujawnić swoje związki ze sponsorem, wymienionym w pracy podmiotem (osobą, instytucją, firmą) lub produktem, które mogą wywołać sprzeczność interesów.„Ghostwriting“ , „guest authorship“ są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja wymaga określenia źródła finansowania publikacji, informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (zasada „financial disclosure“). Redakcja stale monitoruje i dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. 

 

 

Prawa autorskie

Wszystkie dzieła ukazujące się w wydawnictwie de-iure-pl podlegają ochronie zgodnie z prawami autorskimi. Nie zezwala się na ich powielanie w żadnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody. Dotyczy to także opracowań, tłumaczeń, zdjęć, danych zapisanych na nośnikach pamięci i innych podobnych źródeł.
Dzieła książkowe nie odzwierciedlają poglądów Redakcji.

A recognized publication ethics and malpractice statement

Sources of financial support and conflict of interests. The authors should give the name of the supporting institution and grant number, if applicable. They should also disclose any relationships (especially financial arrangements) they may have with the sponsor, other subject, institution, commercial company, or a product-understudy that could be construed as causing a conflict of interest with regard to the manuscript under review.„Ghostwriting“ , „guest authorship“ is a manifestation of scientific misconduct, and any detected cases will be unmasked, including notification of the relevant entities (institutions employing the authors, scientific societies, associations, scientific editors, etc.). Editors require the identification of funding sources of publications, information about contribution to research from institutions, associations and other entities (the rule: „financial disclosure“). Editors continuously monitor and document any signs of scientific misconduct, especially violations and breaches of ethics applicable in the study.

drukuj wyżej