Sprache: DE PL
Zum Inhalt (ALT-C)
Zur Navigation (ALT-N)
Zur Startseite (ALT-S)

De-Iure-Pl.org  |  E-Mail: anfrage@de-iure-pl.org  |  Online: http://www.de-iure-pl.org

 
 

Prohibition

Prohibition

Agnieszka Knade-Plaskacz
PROHIBITION OF ABUSE OF RIGHTS IN THE EU LAW
ISBN 978-3-947170-23-8
Seiten 120
Erscheinungsjahr 2020
Preis: 35,99 Euro

Z recenzji prof. Kuczmy

"Monografia zosta?a po?wi?cona wa?kiemu problemowi nadu?ycia prawa, a dok?adniej okre?leniu zakresu stosowania i kierunkom rozwoju koncenpcji nadu?ycia prawa w prawie europejskim. Poj?cie nadu?ycia prawa podlega ci?g?ej ewolucji, zw?aszcza w kontek?cie orzecze? TSUE, za? problematyka poruszana w pracy ma du?e znaczenie dla praktyki obrotu prawnego. Na odnotowanie zas?uguje fakt, ?e nie ma zbyt wielu publikacji na rynku poruszaj?cych analizowan? problematyk?. na pewno na rynku krajowym to dzie?o opisuj?ce zagadnienie nadu?ycia prawa, nale?y uzna? za pionierskie. Ksi??ka mo?e by? z powodzeniem wykorzystana przez prawników-praktyków zainteresowanych ochron? w?asno?ci intelektualne, jak równie? w clach dydaktycznych do nauki na studiach prawniczych i pokrewnych".

Mit Pflichtfeld gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Anrede

Herr    Frau   


Bitte geben Sie die Prüfzahl in das nebenstehende Feld ein:
Captcha

Sehr geehrte Damen und Herren,

Danke für Ihre Bestellung. Das Buch wird unverzüglich an Sie versendet.

Für sämtliche Rückfragen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung - presse@de-iure-pl oder 015141499784.

Team de-iure-pl

drucken nach oben